« Quay lại

Trường Đại học Vinh triển khai thành công các hoạt động KH&CN, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Việc chú trọng các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng để khẳng định vai trò, vị thế của trường đại học trọng điểm quốc gia, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế của trường Đại học Vinh. Trong năm  học vừa qua, trường đã thực hiện đào tạo chất lượng cao, trình độ cao thông qua việc gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, quan tâm xây dựng, phát triển các hoạt động KH&CN và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.  

1. Công tác tham mưu ban hành chủ trương, chính sách

Trong năm học 2018 - 2019, Trường đã ban hành Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025.

2. Công tác hướng dẫn xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KH&CN

Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp liên quan, đã triển khai hướng dẫn các đơn vị, cá nhân xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và năm 2020. Kết quả cụ thể: Năm 2019: Trúng tuyển chọn thực hiện 5 đề tài cấp Bộ (đạt tỷ lệ 33%); Năm 2020: Trúng tuyển chọn thực hiện 7 đề tài cấp Bộ (đạt tỷ lệ 87,5%).

Ngoài ra, các nhà khoa học của nhà trường đã apply thành công các nhiệm vụ cấp nhà nước và các cấp khác.

3. Theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp

- Trong năm học 2018-2019, trường đã thực hiện 11 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước (bao gồm cả nhiệm vụ độc lập, đề tài nafosted); 30 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; 77 nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp Trường. Kết thúc năm tài chính 2018, Phòng KH&HTQT đã tổ chức nghiệm thu, kiểm tra tiến độ cho 09 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước; 30 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; 77 nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp Trường.

Qua công tác nghiệm thu, kiểm tra tiến độ cho thấy các chủ nhiệm nhiệm vụ đã bám sát các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh đã được phê duyệt để triển khai nghiên cứu và hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu.

Đối với việc triển khai thực hiện các đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018 về nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận CDIO: Năm học 2018 - 2019, chúng ta có sự điều chỉnh về việc triển khai, theo đó chúng ta đã tích hợp theo khỗi kiến thức, mỗi khối kiến thức là một đề tài bao gồm nhiều học phần khác nhau. Theo Quyết định số: 251/QĐ-ĐHV ngày 10/4/2018, Nhà trường phê duyệt triển khai thực hiện 76, với 365 học phần. Tổng kinh phí: 1.211.000.000 đồng.

Theo hợp đồng ký kết, tất các các đề tài CDIO 2018 phải nghiệm thu kết thúc trước ngày 25/12/2018. Tuy nhiên, do thời gian triển khai 12 tháng là quá ít so với khối lýợng công việc khá đồ sộ, do đó các chủ nhiệm không thể hoàn thành. Vì vậy, Phòng KH&HTQT đã đề xuất và được Hiệu trưởng Nhà trường cho phép gia hạn thời gian triển khai đến tháng 7/2019.

- Đối với việc triển khai thực hiện các đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2019 về nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận CDIO: Trên cơ sở danh mục các khối kiến thức đã được tích hợp các nội dung học phần còn lại trong tất cả các chýõng trình đào tạo do Phòng Đào tạo gửi (77 khối kiến thức cho 383 học phần với 1.273 tín chỉ). Phòng KH&HTQT đã chuẩn hóa thành danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học với đầy đủ thông tin (tên đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm, số tín chỉ, kinh phí). Và gửi về các đơn vị yêu cầu rà soát, bổ sung các thông tin: chủ nhiệm, đơn vị chủ trì (đơn vị của chủ nhiệm đề tài), đơn vị giảng dạy, thành viên thực hiện đề tài.

4. Tổ chức triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

 Năm học 2018 - 2019 là năm học đầu tiên hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được đổi mới.

Về phương thức triển khai, thay vì các thủ tục hành chính phức tạp trong việc giao đề tài cho sinh viên như những nãm trước, Nhà trường đã xây dựng quy chế xét thưởng công trình sinh viên nghiên cứu khoa học. Theo đó, hằng nãm các nhóm sinh viên chủ động triển khai nghiên cứu và đãng ký tham gia xét giải ở một trong các hội đồng: Hội đồng Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân vãn; Hội đồng Khoa học Giáo dục và Hội đồng Kinh tế - Luật. Trên cơ sở các công trình đãng ký, Nhà trường mời các nhà khoa học có uy tín, đúng chuyên môn tham gia các hội đồng xét chọn. Quy trình xét chọn giải thưởng được thực hiện qua 2 vòng: vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

Ở vòng sơ khảo, trên cơ sở hồ sơ và minh chứng sản phẩm, kết quả nghiên cứu của các công trình, các Hội đồng cãn cứ tiêu chí quy định để chọn ra các công trình vào vòng chung khảo và các công trình đề nghị trao giải Khuyến khích.

Ở vòng chung khảo, đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả trước hội đồng và trả lời các câu hỏi của các thành viên. Giáo viên hướng dẫn giải thích để giúp Hội đồng rõ hõn các thông tin liên quan. Trên cơ sở đó, các Hội đồng đã xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xem xét trao giải Nhất, giải Nhì và giải Ba. Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài đạt giải đã tãng lên đáng kể so với định mức cũ, ngoài ra các tập thể cá nhân đạt giải còn nhận được kinh phí khen thưởng.

Ban tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 đã nhận được 47 công trình gửi về tham gia xét giải. Ở vòng sơ khảo, các Hội đồng đã chọn ra 13 công trình vào vòng chung khảo và 11 công trình đề nghị trao giải Khuyến khích. Ở vòng chung khảo, các Hội đồng đã xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xem xét trao giải Nhất cho 1 công trình; trao giải Nhì cho 7 công trình; trao giải Ba cho 5 công trình. Tổng kinh phí hỗ trợ và khen thưởng các công trình là: 128,7 triệu đồng.

Nhóm tác giả và sản phẩm của công trình đạt  Giải Nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Trường đại học Vinh năm 2018

Với quy trình xét chọn chặt chẽ, khoa học và công tâm, lễ tổng kết và trao giải được chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 đã để lại hiệu ứng tốt trong cán bộ và giảng viên toàn trường.

5. Công tác theo dõi và thẩm định giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên

Trường đã phân công các bộ phận trực tiếp theo dõi và thẩm định kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên toàn trường. Công tác thẩm định chính xác, đúng quy định và kịp thời cho việc thanh toán thừa giờ của giảng viên.

6. Thẩm định khen thưởng công trình công bố quốc tế

Trường đã giao Phòng KH&HTQT đã thẩm định và đề xuất khen thưởng cho các công trình công bố quốc tế năm 2017 của cán bộ và giảng viên toàn trường. Kết quả: có 72 cá nhân được khen thưởng với tổng kinh phí 230.590.000 đồng.

Hiện nay, đang triển khai thẩm định các kết quả công bố quốc tế năm 2018. Năm học 2018-2019 các nhà khoa học, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Vinh đã công bố được 41 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI và được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 148 triệu đồng (xếp thứ 14/41 trường trực thuộc Bộ). Ngoài ra, các nhà khoa học của Nhà trường đã công bố được 16 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus và tạp chí khác ở nước ngoài. Tuy nhiên, do sự cập nhật của các tạp chí cũng như của các tác giả, số liệu thực tế có thể lớn hơn.

7. Công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế

Trường đã quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế. Thông qua Hợp tác trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ: chủ yếu bằng hình thức gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài theo nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Học bổng Chính phủ do các nước cấp trên cơ sở Hiệp định, Nghị định thư hợp tác, học bổng theo các đề án, chương trình hợp tác song phương hoặc học bổng do Trường liên hệ được. Năm học 2018-2019, có 11 cán bộ được gửi đi đào tạo (ThS, TS, thực tập sau TS) ngắn hạn hoặc dài hạn tại nước ngoài.

Hợp tác trong đào tạo chủ yếu bằng hình thức tiếp nhận sinh viên nước ngoài vào học tại Trường Đại học Vinh. Thực hiện chương trình đào tạo bán phần (2+2) song phương với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham (Thái Lan), năm học 2018-2019, Trường Đại học Vinh tiếp nhận 11 sinh viên học tập 2 năm cuối, ngành ngôn ngữ Anh. Trường cũng thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào và Châu Phi với các chuyên ngành khác nhau. Năm 2018-2019, Trường tiếp nhận 187 lưu học sinh nhập học. Số lượng sinh viên nước ngoài hiện tại học ở Trường là 362.

Nhà trường đã làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Tsukuba (Nhật Bản), ký văn bản hợp tác về đào tạo tiếng Nhật với Học viện Jinno và Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế JIC. Việc tuyển sinh tiếng Nhật được bắt đầu triển khai từ tháng 6/2017 với 155 học viên.  Kế hoạch hợp tác 4 bên về đào tạo và NCKH giữa Trường Đại học Vinh, Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam, Trường Đại học Kochi, Công ty Inoue, Tập đoàn Seikohsha và Tập đoàn IMAid đang được triển khai.

Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên: Trường Đại học Vinh đã kí kết thỏa thuận hợp tác với Công ty K-jobs Hàn Quốc để đào tạo nghề, hợp tác với Trường Đại học Sahmyook và Viện King Sejong để mở Viện Vinh Sejong đào tạo ngôn ngữ và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoài ra, Trường tiếp tục xúc tiến các chương trình thực tập tại nước ngoài dành cho sinh viên các ngành du lịch, ngôn ngữ Anh, nông nghiệp, điều dưỡng, xây dựng và các ngành kỹ thuật.

Nhà trường đã làm việc với Đại học Pukyong (Hàn Quốc), Cơ quan hợp tác quốc tế và Hiệp hội chấn hưng thương mại hóa công nghệ Hàn Quốc (KTCA), Tổ chức phi chính phủ KOICA, Trường Đại học Sahmyook tổ chức các lớp tiếng Hàn tại Trường cho 185 học viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thị trường lao động Hàn Quốc.

Hợp tác quốc tế thông qua hình thức tiếp nhận giáo viên tình nguyện, chuyên gia ngắn hạn để góp phần chuyển giao nội dung chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Năm học 2018-2019, đã có 92 lượt cán bộ nước ngoài đến làm việc, giảng dạy chuyên đề, thuyết trình hội thảo, seminar khoa học,…ngắn hạn, từ 01 tuần cho đến 03 tháng tại Trường Đại học Vinh trong đó có  03 chuyên gia đến giảng dạy tình nguyện theo biên chế năm học tại Trường. Đồng thời Nhà trường đã kí kết thỏa thuận hợp tác với một số trường trên thế giới thực hiện chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên trong đó nổi bật là chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Quốc gia Hanbat (Hàn Quốc), Trường Đại học Nakhon Phanom (Thái Lan), v.v.

8. Công tác quản lý xuất bản tạp chí khoa học

Triển khai Đề án nâng cấp tạp chí, Phòng KH&HTQT đã chủ trì và tham mưu cho Nhà trường: Kiện toàn Ban biên tập tạp chí định hướng theo các tiêu chí xét chọn của ACI; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; Phối hợp chặt chẽ với đối tác để xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý và xuất bản tạp chí; Nghiên cứu và xây dựng các quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn quốc tế, xây dựng các biểu mẫu liên quan.

Thời gian tới, trường tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025. Bám sát Kế hoạch triển khai chiến lược đôn đốc việc xây dựng và ban hành các chính sách, giải pháp mới nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các hoạt động KH&CN; Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các quy định, quy chế, chính sách về KH&CN đã ban hành và áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả./.

Đinh Đức Tài

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.