« Quay lại

Nam Đàn triển khai thành công các mô hình khuyến nông

Thời gian qua, thời tiết có nhiều thuận lợi vụ Xuân đầu vụ nắng ấm thuận lợi cho cây trồng phát triển tốt năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 68 tạ/ha cao hơn cùng kỳ năm ngoái 1 tạ/ha. Năm 2019 có nhiều chính sách của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp nông thôn như chương trình xây dựng NTM,  chương trình phát triển cây lúa nước theo Nghị định 35/NĐ-CP đồng thời có những cơ chế chính sách hỗ trợ tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo UBND huyện Nam Đàn, của Trung tâm Khuyên nông tỉnh Nghệ An nên trong năm 2019 Trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Tổ chức hệ thống khuyến nông.

Hệ thống khuyến nông cơ sở đi vào hoạt động ổn định, 24/24 xã cán bộ khuyến nông chuyên trách có trình độ chuyên môn, trong đó có 3 xã cán bộ khuyến nông có trình độ Đại học, 21 xã có trình độ Trung cấp. Có 322/322 xóm khuyến nông xóm đều được tập huấn nâng cao năng lực hoạt động KN ở cơ sở thông qua các chương trình đào tạo của Trung tâm khuyến nông Nghệ An, của các dự án, tổ chức khác, nên đã dần làm quen với công tác KNKN. Có 14 xã đã thành lập được CLB Khuyến nông và các nhóm sở thích. Cán bộ khuyến nông ở cơ sở đều được bố trí kiêm nhiệm với Thú y viên hoặc BVTV để hoạt động có hiệu quả hơn. Cán bộ KN xóm có 264/322đ/c kiêm với chi Hội trưởng nông dân, có 58 xóm kiêm xóm phó và xóm trưởng.

2. Về công tác tập huấn.

Hệ thống khuyến nông huyện và cơ sở đã tiến hành tổ chức được một số lớp tập huấn cụ thể: Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động khuyến nông cho đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở và nông dân được 5 lớp (Theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP) cho 230 lượt người tham gia; Tổ chức được 38 lớp tập huấn cho 2660 lượt người nắm các quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV thuộc nguồn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An và nguồn lúa nước; Tổ chức tham quan, hội thảo đầu bờ một số mô hình trình diễn đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất dưa lưới tại xã Kim Liên, các mô hình thâm canh giống lúa thuần chất lượng cao thuộc chương trình lúa nước, mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình nông thôn mới để bà con nông dân học tập và nhân ra diện rộng.

3. Triển khai mô hình trình diễn.

3.1 Mô hình khuyến nông tỉnh: Mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng với quy mô 1000m2, kinh phí: 76.800.000 đồng tại Xóm Sen 1, xã Kim Liên. Kết quả dưa phát triển tốt, đã leo dàn, cao từ 60-70cm, có từ 8-10 lá thật. Một số cây bắt đầu ra hoa bói, không có hiện tượng sâu bệnh hại.

3.2 Mô hình lúa nước và xây dựng NTM: Mô hình trồng thâm canh bưởi da xanh ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt với quy mô 01ha. Hiện nay bưởi sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh gây hại, hệ thống tưới nhỏ giọt đảm bảo. Xuất hiện rải rác sâu vẽ bùa nhưng đã kịp thời phun trừ, chiều cao cây 100 -110cm, đường kính gốc 1,1 - 1,3 cm

3.3 Các mô hình sản xuất lúa Vụ Xuân 2019: Mô hình sản xuất lúa  Lam Sơn 8  tại xã Nam Lộc, quy mô 63 ha, năng suất 71,8 tạ/ha; Mô hình sản xuất lúa Bắc Hương 9 tại xã Nam Kim, quy mô 74 ha, năng suất 70,6 tạ/ha; Mô hình sản xuất lúa ADI 168 tại xã Nam Thanh, quy mô 60 ha, năng suất 73,4 tạ/ha.

3.4  Các mô hình khác: Tổ chức đưa giống lúa mới vào sản xuất thử gồm giống lúa QP5 quy mô 2 ha sản xuất tại xã Nam Giang, Dự Hương quy mô 1 ha ,  QL 301 quy mô 1ha, SR20 quy mô 1ha sản xuất tại xã Xuân Lâm. Tổ chức triển khai mô hình sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019: Tổ chức cấp giống, vật tư phân bón và chỉ đạo ra giống, chăm sóc mạ tại mô hình lúa TBR 279 quy mô 19 ha tại xã Nam Nghĩa; Đánh giá kết quả các giống lúa mới chất lượng cao trồng thử nghiệm trên địa bàn để tham mưu cho UBND huyện lựa chọn bộ giống phù hợp đưa vào sản xuất đại trà trong những năm tiếp theo.

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo sự phân công điều hành của UBND huyện.

- Vụ Xuân, vụ Hè Thu Trạm đã tiến hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất các loại cây trồng vật nuôi, đồng thời quán triệt đề án sản xuất cho cán bộ khuyến nông xã, xóm. Chỉ đạo cán bộ xã, xóm tập huấn cho bà con nông dân quy trình kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền động viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình trình diện, sử dụng một số giống cây trồng vật nuôi mới.

- Tham gia đoàn kiểm tra chỉ đạo sản xuất, thực hiện nghiệm thu hỗ trợ cho nông dân theo cơ chế chính sách của tỉnh, huyện.

- Tham gia chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo quyết định điều động của UBND huyện.

- Điều tra khảo sát các giống lúa mới sản xuất trong vụ xuân 2019 để đánh giá rút kinh nghiệm cho vụ xuân 2019.

Nhờ vào công tác chuyển giao KHKT như tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân, đưa giống mới vào sản xuất nên 6 tháng đầu năm 2019 hệ thống Khuyến nông từ huyện đến xóm đóng góp vai trò lớn trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi làm tăng năng suất, sản lượng của giống cây trồng vật nuôi.

 

I. Nhiêm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

1. Tiếp tục hoàn thiện và củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tập huấn nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ khuyến nông cơ sở, đưa hệ thống khuyến nông đi vào hoạt động ổn định có chất lượng.

- Xác định rõ vai trò của công tác khuyến nông trong giai đoạn mới, tăng cường sự giúp đỡ của Đảng uỷ, chính quyền địa phương về mặt tổ chức và chỉ đạo hoạt động, tăng cường kiểm tra và thực hiện đánh giá, xếp loại 6 tháng cuối năm.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các xã gắn nhiệm vụ của khuyến nông vào các chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, nhằm nâng cao vai trò hoạt động khuyến nông ở cơ sở.

2. Duy trì chế độ giao ban hàng tháng.

- Vào ngày 20 hàng tháng các xã viết báo cáo gửi về trạm tổng hợp để nắm tiến độ thực hiện công tác KN và đề xuất những băn khoăn của nông dân trong sản xuất. Hàng tháng Trạm tiến hành giao ban để nhắc nhở các xã còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, hoạt động khuyến nông và bổ cứu nhiệm vụ tháng sau.

3. Về công tác tập huấn và đào tạo nghề.

- Công tác tập huấn:

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động khuyến nông cho đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở.

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho bà con nông dân trong độ tuổi lao động ở các xã theo nội dung kế hoạch đã đăng ký.

Triển khai đề án sản xuất vụ đông 2019 cho cán bộ khuyến nông từ xã đến xóm theo kế hoạch của UBND huyện.

Thông qua đài phát thanh và truyền hình huyện hướng dẫn quy trrình kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi vụ hè thu, vụ đông, trồng cây ăn quả sau tiết lập thu.

- Công tác đào tạo nghề cho nông dân:

Tổ chức đào tạo nghề theo kế hoạch phê duyệt của Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ An.

4. Về mô hình trình diễn.

- Tiếp tục chỉ đạo xã Nam Nghĩa thực hiện mô hình lúa nước trong vụ Hè Thu 2019 đạt kết quả theo yêu cầu đặt ra.

- Tiếp tục chỉ đạo mô hình trồng bưởi da xanh tại xã Nam Giang đạt kết quả tốt để nghiệm thu.

- Tiếp tục chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện xây dựng mô hình từ nguồn xây dựng nông thôn mới năm 2019 ở vụ Hè Thu và vụ Đông gắn vào cây con chủ lực của từng địa phương đã đăng ký có hiệu quả thiết thực nhân ra diện rộng.

- Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt đề án sản xuất vụ Đông mở rộng cơ cấu các giống cây trồng mới có giá trị hàng hoá cao như khoai tây, cà rốt, cà tím, mướp đắng, .... sản xuất vụ Đông 2019.

- Liên hệ và đưa một số giống cây ăn quả có giá trị hàng hoá cao phù hợp với địa phương vào trồng sau tiết lập thu.

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo sự phân công điều hành của UBND huyện.

- Tham gia các đoàn nghiệp thu các chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện cho nông dân sản xuất vụ Hè Thu, vụ Thu Đông 2019.

- Cập nhật các giống lúa sản xuất trong vụ Hè Thu 2019 để đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm cho vụ sản xuất những năm tiếp theo.

Thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn sẽ tiếp tục triển khai các nội dung còn lại cảu năm 2019; Quyết liệt chỉ đạo, bám sát mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện với sự quyết tâm cao và đề ra các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực để biểu dương kịp thời, phê phán những biểu hiện lệch lạc, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua XHCN nhằm phát triển kinh tế xã hội trong toàn huyện./.

Lê Văn Tuấn

                         

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.