Các giải pháp thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU của Con Cuông trong giai đoạn 2021-2025

Thứ hai - 19/07/2021 21:22 0
Sau khi Nghị quyết số 06-NQ/TU được ban hành và triển khai thực hiện, hoạt động KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đã đi vào cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò KH&CN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và trong từng ngành, phục vụ đa mục tiêu: sản xuất, kinh doanh; khám chữa bệnh; xoá đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện: Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tiềm năng lợi thế của huyện ngày càng được khai thác và phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 9,41%, trong đó: ngành Nông lâm thủy sản tăng 4,95%; Công nghiệp - xây dựng tăng 16,56%; Dịch vụ tăng 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,08 triệu đồng, tăng 1,6 lần tương đương 11,28 triệu đồng so với năm 2015; Trong nông nghiệp đã sản xuất sản phẩm phong phú đa dạng, chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiệu quả phù hợp yêu cầu thị trường, quy mô chăn nuôi được mở rộng, dần hình thành nhiều hộ chăn nuôi trang trại. Nhiều mô hình nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đạt hiệu quả cao góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản huyện nhà; Công nghiệp, TTCN và làng nghề được chú trọng đầu tư đổi mới trang thiết bị, cải tiến mẫu mã, tăng số lượng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Việc hỗ trợ quảng bá thương hiệu cũng như áp dụng hệ thống chất lượng theo quy định tạo được vị trí đáng kể trong hội nhập thị trường trong nước; Đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, quần chúng và nhân dân về vai trò của KH&CN; Hoạt động bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN các cấp ngày càng hiệu quả nên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện; Hoạt động thông tin KH&CN đã đưa thông tin kịp thời, có chất lượng phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành, đưa thông tin tiến bộ KH&CN về cơ sở phục vụ nông nghiệp, nông thôn mang lại kết quả thiết thực; Hoạt động hỗ trợ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, đã tạo đà cho các sản phẩm hàng hóa của huyện thâm nhập vào thị trường trong và ngoài tỉnh, tiềm lực KH&CN đang từng bước được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư phát triển.

Trong thời gian qua, UBND huyện Con Cuông đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo tồn, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật tiên tiến vào xây dựng một số sản phẩm hàng hóa có tiềm năng, lợi thế của huyện, đảm bảo các quy trình kỹ thuật; các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, thân thiện với môi trường gắn liền với địa danh Con Cuông; đồng thời tạo điều kiện, thu hút đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư thiết bị máy móc tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới, kỷ thuật mới… nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Thời gian tới, để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hoạt động KHCN, huyện Con Cuông sẽ vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bộ, chính quyền huyện; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống cấu hạ tầng để phát triển kinh tế -xã hội trở thành đô thị sinh thái du lịch.  Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu, định hướng của Nghị quyết cũng như tình hình kinh tế- xã hội và KHCN của huyện, sẽ triển khai các giải pháp:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với KH&CN: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý của chính quyền các cấp đối với sự nghiệp phát triển KH&CN. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế  - xã hội; thường xuyên kiểm tra đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ giao cho các ngành, các cấp đã nêu trong chương trình hành động của UBND huyện; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng KH&CN huyện; tổ chức các lớp tập huấn về KH&CN; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản, cơ chế chính sách của nhà nước về KH&CN tới các xã, thị trấn, các doanh nghiệp và Nhân dân. Tổ chức chuyển giao tiến bộ KH&CN vào trong sản xuất và đời sống; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có điều kiện năng lực nghiên cứu các đề tài KH&CN có tính thực tiễn; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong các hoạt động quản lý hành chính công nhằm nâng cao hiệu quả công việc.


2. Nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về KHCN nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực để các thành phần kinh tế đổi mới, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tập trung triển khai các dự án mô hình phù hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Con Cuông, có tính đột phá, ứng dụng công nghệ cao, tạo năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; Quan tâm bố trí mức đầu tư cho hoạt động KH&CN; đồng thời huy động mọi nguồn lực xã hội, đầu tư phát triển KH&CN. Tranh thủ các dự án của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN và đầu tư, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, để nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp; Hội đồng Khoa học và công nghệ huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, các ban, ngành của huyện nhằm hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tuyên truyền kiến thức, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dịch vụ KH&CN, đào tạo nghề, tư vấn KH&CN phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tăng cường cán bộ có năng lực, nhiệt tình để làm công tác của hội đồng Khoa học và Công nghệ.
3. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ các ngành và cơ sở: Tập trung ứng dụng các tiến bộ KH&CNvào sản xuất, kinh doanh và đời sống, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Lựa chọn các mô hình trong và ngoài tỉnh có hiệu quả cao về cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương; Ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển giao quy trình và xây dựng thí điểm một số mô hình liên kết giữa KH&CN gắn với nông nghiệp, du lịch, hướng vào khai thác có lợi thế của địa phương về các điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, hình thành các sản phẩm đặc thù có thương hiệu; Tiếp tục phối hợp với các ngành cấp tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là lĩnh vực chế biến nông lâm sản, công nghiệp,...đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại để tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường, tăng thu nhập cho người lao động; Hỗ trợ và ưu tiên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn tham gia các tổ chức, hội chợ triển lãm quảng cáo sản phẩm, đưa thương hiệu của huyện giới thiệu rộng rãi trong và ngoài tỉnh.
4. Tăng cường đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đào tạo sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ: Rà soát ưu tiên bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp cho KH&CN; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, triển khai các dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với địa phương để huy động các nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất cho phát triển KH&CNcủa huyện; Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng KH&CN huyện; thực hiện các giải pháp để thu hút đội ngũ có trình độ chuyên môn KH&CNvề làm việc; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, cho lãnh đạo cán bộ quản lý và chuyên viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Đồng thời, để các giải pháp được triển khai hiệu quả, huyện Con Cuông mong được các sở, ban ngành của tỉnh quan tâm, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ về công nghệ mới, chuyển giao ứng dụng KHCN tiên tiến vào triển khai các đề án, dự án và mô hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện./.

Phạm Xuân Mạnh - UBND huyện Con Cuông


 

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây