Sản xuất ethanol sinh học: nhiên liệu thân thiện và phát triển bền vững trong tương lai

Thứ hai - 30/10/2023 21:49 0

Ethanol (etanol) thường được biết đến như rượu ngũ cốc, ancol etylic, rượu etylic hay cồn. Là một hợp chất hữu cơ không màu và dễ cháy. Là thành phần thường thấy trong các loại đồ uống chứa cồn. Một cách gọi khác hay được nhắc đến trong dân gian là rượu.

Ethanol được sản xuất dựa vào quá trình lên men các nguồn hydratcacbon có trong tự nhiên như lúa mì, lúa mạch, đường, ngô, sắn, mùn, gỗ… Một phương pháp khác, trong lĩnh vực Công nghệ tổng hợp hóa dầu, ethanol được điều chế từ dây chuyền công nghệ hydrat hóa khi etylen bằng chất xúc tác là acid. Ngoài ra, bằng con đường làm tinh khiết giữa ethanol và nước cũng giúp điều chế được ethanol.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Bioethanol production from corn straw pretreated with deep eutectic solvents
Electronic Journal of Biotechnology 8 February 2023
Jing Liu, Changmei Wang, Wudi Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0717345823000039/pdfft?md5=88c4419a828b6ae007f1f615e2ad097c&pid=1-s2.0-S0717345823000039-main.pdf

2. Fungal pretreatment and acid post-treatment for fractionation and biovalorization of palm biomass wastes into fungal oil, bioethanol, and lactic acid
Industrial Crops and Products 4 March 2023
Benjamas Cheirsilp, Asma Billateh, Yasmi Louhasakul
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669023002674/pdfft?md5=aebb5201779847d4b5f41f4115cffb33&pid=1-s2.0-S0926669023002674-main.pdf

3. Experimental investigation on effect of season on the production of bioethanol from wheat-stalk (WS) using simultaneous saccharification and fermentation (SSF) method
Fuel 10 June 2023
Rajnish Kumar, Om Prakash
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236123015715/pdfft?md5=a0742a20313556424b0ac604fab4f2c0&pid=1-s2.0-S0016236123015715-main.pdf

4. Integrating surfactants with low enzyme loading to increase the glucan conversion and ethanol concentration of reed after combined pretreatment
Industrial Crops and Products 26 August 2023
Zepeng Zhang, Luting Zhu, Haisong Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669023011251/pdfft?md5=d83b0c270fdd46655235fb54da79f809&pid=1-s2.0-S0926669023011251-main.pdf

5. Development of yeast aerobic granules for long-term continuous bioethanol production from rice straw hydrolysate
Fuel 12 June 2023
Sumit Sharma, Shikha Singh, Mohammad Danish
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236123015703/pdfft?md5=58d6dd4a450a6c5f78ad2421fba6e66c&pid=1-s2.0-S0016236123015703-main.pdf

6. Experimental investigation on effect of season on the production of bioethanol from wheat-stalk (WS) using simultaneous saccharification and fermentation (SSF) method
Fuel 10 June 2023
Rajnish Kumar, Om Prakash
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236123015715/pdfft?md5=a0742a20313556424b0ac604fab4f2c0&pid=1-s2.0-S0016236123015715-main.pdf

7. Sustainable bioethanol production from first- and second-generation sugar-based feedstocks: Advanced bibliometric analysis
Bioresource Technology Reports 7 July 2023
Cláudia Elisa César Guimarães, Francisco Simão NetoJosé Cleiton Sousa dos Santos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589014X23002141/pdfft?md5=c48f987b5de81403526b79f82f48f7af&pid=1-s2.0-S2589014X23002141-main.pdf

8. Highly efficient one-pot bioethanol production from corn stalk with biocompatible ionic liquids
Bioresource Technology Reports 7 May 2023
Qingqing Zhu, Die Gao, Jiayu Xin
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589014X23001329/pdfft?md5=088381f7943f27eb6b98b05cad66e5e4&pid=1-s2.0-S2589014X23001329-main.pdf

9. Effect of chemical pre-treatment on bioethanol production from defoliated dried neem (Azadirachta Indica) leaves
Materials Today: Proceedings Available online 20 May 2023
Bandita Dash, Jayashree Mohanty
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785323027542/pdfft?md5=621ddc13d013b71cfe81e33f2315e45a&pid=1-s2.0-S2214785323027542-main.pdf

10. Comparison of biorefinery characteristics: Photo-fermentation biohydrogen, dark fermentation biohydrogen, biomethane, and bioethanol production
Applied Energy 21 June 2023
Chaoyang Lu, Guangtao Wang, Huan Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923008279/pdfft?md5=82f4639047e2758f3acc9b178154d433&pid=1-s2.0-S0306261923008279-main.pdf

11. Saccharification of starchy food waste through thermochemical and enzymatic pretreatment, towards enhanced bioethanol production via newly isolated non-conventional yeast strains
Energy25 June 2023
I. Ntaikou, M. Alexandropoulou, G. Lyberatos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544223016535/pdfft?md5=0a50e4a3e143ff7ac4b6d229f0892e93&pid=1-s2.0-S0360544223016535-main.pdf

12. Modified simultaneous saccharification and fermentation for the production of bioethanol from highly concentrated raw corn starch
Fuel5 January 2023
Marinela Šokarda Slavić, Aleksandra Margetić, Zoran Vujčić
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122041874/pdfft?md5=d4efa0701365eac202dcc8d2a997ec3f&pid=1-s2.0-S0016236122041874-main.pdf

13. New perspectives for maximizing sustainable bioethanol production from corn stover
Renewable Energy 4 April 2023
Zahwa A. Elsagan, Rehab M. Ali, Sara E. AbdElhafez
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014812300441X/pdfft?md5=4a523498b7f1bb7e3981a11a6791977c&pid=1-s2.0-S096014812300441X-main.pdf

14. Elucidation and engineering of mitochondrial respiratory-related genes for improving bioethanol production at high temperatures in Saccharomyces cerevisiae
Engineering Microbiology Available online 9 September 2023
Xianni Qi, Zhen Wang, Qinhong Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667370323000401/pdfft?md5=fc8f07d0ab59477e3894e1846ec85ed5&pid=1-s2.0-S2667370323000401-main.pdf

15. Process and technoeconomic analysis of bioethanol production from residual biomass of marine macroalgae Ulva lactuca
Science of The Total Environment 18 January 2023
Kalavathy Gengiah, Naveenkumar Rajendran, Baskar Gurunathan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723002760/pdfft?md5=7a826dc1a29d43f33e31f25493e6bd3b&pid=1-s2.0-S0048969723002760-main.pdf

16. Purifying waxes through selective extraction of triacylglycerols from a bioethanol production side-stream using supercritical carbon dioxide
The Journal of Supercritical Fluids 21 August 2023
Arda Tuhanioglu, Andy Mauromoustakos, Ali Ubeyitogullari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844623002231/pdfft?md5=4fb0ae09ae58d828186d0c7490d69ec7&pid=1-s2.0-S0896844623002231-main.pdf

17. Triticale and sorghum as feedstock for bioethanol production via consolidated bioprocessing
Renewable Energy 13 February 2023
Sarel J. M. Malherbe, Rosemary A. Cripwell, Marinda Viljoen-Bloom
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014812300191X/pdfft?md5=4d172631e55eb0e5d579c337522a0d27&pid=1-s2.0-S096014812300191X-main.pdf

18. Pretreatment of sugarcane postharvest leaves by γ-valerolactone/water/FeCl3 system for enhanced glucan and bioethanol production
Industrial Crops and Products 27 March 2023
Suchithra Palliprath, Najya Jabeen Poolakkalody, Chithra Manisseri
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669023003357/pdfft?md5=84eea88d559f3ce789260d64aedb2cb5&pid=1-s2.0-S0926669023003357-main.pdf

19. Improving simultaneous saccharification and fermentation by pre-saccharification and high solids operation for bioethanol production from Eucalyptus globulus bark
Journal of Environmental Chemical Engineering 14 August 2023
Mariana S. T. Amândio, Jorge M. S. Rocha, Ana M. R. B. Xavier
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343723015026/pdfft?md5=f540f2656dd61121b0e82c5f305a2a37&pid=1-s2.0-S2213343723015026-main.pdf

20. The influence of hydrogen and oxygen (HHO) gas on engine characteristics under the effect of the lean mixtures of gasoline and bioethanol
International Journal of Hydrogen Energy Available online 12 August 2023
Alfredas Rimkus, Gabrielius Mejeras, Jonas Matijošius
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031992303625X/pdfft?md5=429ea9087949b3c480da20a88f965241&pid=1-s2.0-S036031992303625X-main.pdf

21. Integrating genetic-engineered cellulose nanofibrils of rice straw with mild chemical treatments for enhanced bioethanol conversion and bioaerogels production
Industrial Crops and Products 23 June 2023
Zhen Hu, Hao Peng, Yanting Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669023008099/pdfft?md5=81a326e1ff36fb745f9d6d93596cf020&pid=1-s2.0-S0926669023008099-main.pdf

22. Combination of surfactants and enzyme cocktails for enhancing woody biomass saccharification and bioethanol production from lab-scale to pilot-scale
Bioresource Technology 20 June 2023
Wei Qi, Qifa Feng, Cuiyi Liang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852423007691/pdfft?md5=68b3e55f52c5d27b95695e1254965563&pid=1-s2.0-S0960852423007691-main.pdf

23. Bioprocessing of underutilized Artocarpus altilis fruit to bioethanol by Saccharomyces cerevisiae: A fermentation condition improvement study
Journal of Bioresources and Bioproducts 11 March 2023
Eriola Betiku, Ebenezer O Olatoye, Lekan M. Latinwo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2369969823000208/pdfft?md5=cbebedf3df2759c933b58fd2a19d9c0d&pid=1-s2.0-S2369969823000208-main.pdf

24. Techno-economic feasibility and exergy analysis of bioethanol production from waste
Energy Conversion and Management: X 8 February 2023
Annlyn Mary Joseph, Yeswanth Tulasi, Bandaru Kiran
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590174523000144/pdfft?md5=1147e8773611b2139095f9bdb8894148&pid=1-s2.0-S2590174523000144-main.pdf

25. Mathematical modeling of bioethanol production from sweet sorghum juice under high gravity fermentation: Applicability of Monod-based, logistic, modified Gompertz and Weibull models
Electronic Journal of Biotechnology 28 April 2023
Apilak Salakkam, Niphaphat Phukoetphim, Lakkana Laopaiboon
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S071734582300012X/pdfft?md5=a1e0713a90ac7031b63cb8c97e2db6cf&pid=1-s2.0-S071734582300012X-main.pdf

26. Increasing the atom economy of glucose fermentation for bioethanol production in Rubisco-based engineered Escherichia coli
Bioresource Technology Reports 14 February 2023
Zhi-Xuan Shen, Si-Yu Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589014X23000415/pdfft?md5=609fa0349bb073b4b140e8697cb9bbb2&pid=1-s2.0-S2589014X23000415-main.pdf

27. Utilizing hydrolysis residue from bioethanol production as an additive for solid fuel pellets
Fuel 5 May 2023
Yang Yang, Jikai Zhao, Donghai Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001623612301195X/pdfft?md5=33fbd78fa4121bf42ed0e8fbe3a9ebc6&pid=1-s2.0-S001623612301195X-main.pdf

28. Environmental and socio-economic benefits of a circular economy for bioethanol production in the northern part of Ghana
Journal of Cleaner Production 19 January 2023
Samuel K. Tulashie, Daniel Dodoo, Ebenezer Arthur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623002895/pdfft?md5=48fbfc3fd689e95454137ff98c887c8b&pid=1-s2.0-S0959652623002895-main.pdf

29. Dual strategy for bioconversion of elephant grass biomass into fermentable sugars using Trichoderma reesei towards bioethanol production
Bioresource Technology 26 February 2023
Jayaraj Iyyappan, Ravichandran Pravin, Gurunathan Baskar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852423002304/pdfft?md5=9b2aa5afe4dbedf16b124e3cde754e4c&pid=1-s2.0-S0960852423002304-main.pdf

30. SCALE-UP and demonstration of a compact bioethanol processor for renewable hydrogen production and purification
International Journal of Hydrogen EnergyAvailable online 6 September 2023
E. Alcolea, C. Jiménez-Borja, M. A. Vega
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319923040016/pdfft?md5=d00505773c3d228c8d1fd58738be3985&pid=1-s2.0-S0360319923040016-main.pdf

31. Comparative Life Cycle Assessment of Bioethanol Production from Different Generations of Biomass and Waste Feedstocks
Procedia CIRP 18 April 2023
Neha Shakelly, Jesús R. Pérez-Cardona, John W. Sutherland
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282712300118X/pdfft?md5=f591ae5f39e273e17cb85b2b2c713cb8&pid=1-s2.0-S221282712300118X-main.pdf

32. Effects of Saccharomyces cerevisiae quorum sensing signal molecules on ethanol production in bioethanol fermentation process
Microbiological Research 24 March 2023
Jun Tian, Yunqin Lin, Arthur J. Ragauskas
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501323000691/pdfft?md5=a6ca269405b241728d449c95137ada81&pid=1-s2.0-S0944501323000691-main.pdf

33. Scale-up of hydrothermal processing: Liquid hot water and pilot-scale tubular steam explosion batch reactor for bioethanol production using macroalgae Sargassum spp biomass
Bioresource Technology 10 December 2022
K. D. González-Gloria, Rosa M. Rodríguez-Jasso, Héctor A. Ruiz
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422017813/pdfft?md5=fcb6ae35186c19b34f37b8c36774e7f5&pid=1-s2.0-S0960852422017813-main.pdf

34. Process design, modeling and life cycle analysis of energy consumption and GHG emission for jet fuel production from bioethanol in China
Journal of Cleaner Production 14 January 2023
Xiao Wang, Lin Guo, Xinbin Ma
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623001853/pdfft?md5=39917c32e299769e0f2971254a7c9601&pid=1-s2.0-S0959652623001853-main.pdf

35. Holistic lignocellulosic biorefinery approach for dual production of bioethanol and xylonic acid coupled with efficient dye removal
Renewable and Sustainable Energy Reviews 4 August 2023
Meysam Madadi, Mahdy Elsayed, Abdelfatah Abomohra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032123004628/pdfft?md5=1a33fab7ca19b582a0c45d3f0b8d1796&pid=1-s2.0-S1364032123004628-main.pdf

36. Sunlight active TiO2-Bi2WO6 photocatalyst pretreatment of biomass for simultaneous hydrolysis and saccharification in bioethanol production
Fuel 20 October 2022
L. Shiamala, K. Vignesh, B. M. Jaffar Ali
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122031568/pdfft?md5=8e3c2ccc3d52ae82aa499dd2f55eb0db&pid=1-s2.0-S0016236122031568-main.pdf

37. Optimization and kinetics modelling for enhancing the bioethanol production from banana peduncle using Trichoderma reesei and Kluveromyces marxianus by Co-Pretreatment methods
Sustainable Energy Technologies and Assessments 2 March 2023
Raja Sathendra Elumalai, Praveenkumar Ramanujam, Baskar Gurunathan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138823001224/pdfft?md5=d00eb588423f9a7e69898a133e2a0182&pid=1-s2.0-S2213138823001224-main.pdf

38. Cellulose hydrolysis and bioethanol production from various types of lignocellulosic biomass after microwave-assisted hydrotropic pretreatment
Renewable Energy 15 February 2023
Dawid Mikulski, Grzegorz Kłosowski
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148123002057/pdfft?md5=d03715836514b5041453076eed79dfd0&pid=1-s2.0-S0960148123002057-main.pdf

39. Pt-Ag/Ag3PO4-WO3 nanocomposites for photocatalytic H2 production from bioethanol
Fuel 16 March 2023
Ahmed Hussain Jawhari, Nazim Hasan, Katabathini Narasimharao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236123006117/pdfft?md5=cd5b087fd22b0e81d0a8db99c4c8db51&pid=1-s2.0-S0016236123006117-main.pdf

40. Model construction and optimization for raising the concentration of industrial bioethanol production by using a data-driven ANN model
Renewable Energy 2 August 2023
Ambereen A. Niaze, Rohit Sahu, Sreedevi Upadhyayula
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014812300945X/pdfft?md5=9b0e984a6ff306322ee6950a96863753&pid=1-s2.0-S096014812300945X-main.pdf

41. Exploring hostel kitchen waste as feedstock for bioethanol and biogas production in a biorefinery setup
Materials Today: Proceedings Available online 7 September 2023
Sangeeta Negi, Santosh Pratap Singh, Satyapriy Das
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785323046801/pdfft?md5=5b7f5c0061732450abcf170085f754df&pid=1-s2.0-S2214785323046801-main.pdf

42. Developing an integrated mathematical model of fermentation-pervaporation system for bioethanol production
Chemical Engineering Journal 6 August 2023
Hamid Zentou, Zurina Z. Abidin, Dayang Radiah Awang Biak
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894723039608/pdfft?md5=ad81d22d0887223dec57340995d322ea&pid=1-s2.0-S1385894723039608-main.pdf

43. Microbial fuel Cell-based Co-generation system for bioethanol production and power management solution
Fuel 3 June 2023
Akansha Shrivastava, Divya Rishi Shrivastava, Rakesh Kumar Sharma
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236123014564/pdfft?md5=14800e321bf93ed68f7e8b11209f8bfa&pid=1-s2.0-S0016236123014564-main.pdf

44. A techno-economic assessment of bioethanol production from switchgrass through biomass gasification and syngas fermentation
Energy 25 March 2023
Francesco Regis, Alessandro Hugo Antonio Monteverde, Debora Fino
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544223007120/pdfft?md5=6531ae7b3c68c4af31ad8ed0de12cbac&pid=1-s2.0-S0360544223007120-main.pdf

45. Biorefining of corn stover for efficient production of bioethanol, biodiesel, biomethane, and value-added byproducts
Energy Conversion and Management 14 March 2023
Razieh Shafiei Alavijeh, Amin Shahvandi, Keikhosro Karimi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890423002236/pdfft?md5=accac6335ae869aa299c8b3ca30db947&pid=1-s2.0-S0196890423002236-main.pdf

46. Consolidated bioprocessing for bioethanol production by metabolically engineered cellulolytic fungus Myceliophthora thermophila
Metabolic Engineering 20 June 2023
Yongli Zhang, Tao Sun, Chaoguang Tian
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096717623000915/pdfft?md5=ca9f455cc0d14f43db5f533ada7a249b&pid=1-s2.0-S1096717623000915-main.pdf

47. Enzymatic hydrolysis of carbohydrate-rich Chlorella vulgaris for third-generation bioethanol production by cellulase-recombinant yeast
Cleaner Chemical Engineering 26 May 2023
Maria Augusta de Carvalho Silvello, Giovana Alves Gasparotto, Rosana Goldbeck
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772782323000190/pdfft?md5=2cc2f103d958fd08b23f8dfa7aeec266&pid=1-s2.0-S2772782323000190-main.pdf

48. Valorization of rice straw biomass for co-production of bioethanol, biopesticide and biofertilizer following an eco-friendly biorefinery process
Process Safety and Environmental Protection 24 March 2023
Sonu Saini, Ramesh Chander Kuhad, Krishna Kant Sharma
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582023002458/pdfft?md5=c390cba845d9986279f831befeaaf54a&pid=1-s2.0-S0957582023002458-main.pdf

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây