HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Đổi mới quản lý hoạt động khoa học thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới
Ý kiến nhận xét: Sáng 21/7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhi...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ năm - 22/07/2021 21:11
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Sáu tháng đầu năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều đợt bùng phát đã tác động nhiều mặt đến hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở. Đây là giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các ban, cơ quan Đảng Trung ương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong đó nhiều ban, cơ quan đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho cả nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phục vụ thiết thực chức năng, nhiệm vụ của ban, cơ quan. Nhiều ban, cơ quan sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công đồng chí trưởng ban mới đã tiến hành kiện toàn hội đồng khoa học cơ sở theo hướng tinh gọn, đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, coi trọng chất lượng, hiệu quả ứng dụng, phục vụ thiết thực công tác tham mưu chiến lược.

Trong bối cảnh nêu trên, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Trong nửa đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Hội đồng đã triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo hình thức phù hợp, bảo đảm khoa học, thiết thực, có tính lan tỏa cao.

Hội đồng đã đổi mới việc định hướng chủ đề nghiên cứu, thực hiện phân hóa cao độ loại hình đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2021 (bổ sung) và năm 2022, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác quản lý đề tài, đề án được thực hiện thường xuyên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 20/7, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 16 đề tài, đề án (6 đề tài, đề án đạt loại xuất sắc, 10 đề tài, đề án xếp loại khá); nghiệm thu cấp bộ đối với 1 nhiệm vụ và nghiệm thu cơ sở đối với 2 nhiệm vụ thuộc đề án độc lập cấp liên ban; tổ chức ký hợp đồng triển khai nghiên cứu với 10 đề tài, đề án năm 2021 (đợt 1); kiểm tra tiến độ đối với 22 đề tài, đề án từ năm 2020 trở về trước; đã thẩm định, xét duyệt 19 thuyết minh đề tài, đề án triển khai nghiên cứu năm 2021; thẩm định 46 hướng nghiên cứu của các Hội đồng Khoa học cơ sở đăng ký nghiên cứu bổ sung năm 2021 và năm 2022.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm, biên soạn và phát hành Báo cáo khoa học thường niên năm 2020 và phát hành Bản Thông tin Khoa học theo định kỳ tiếp tục được duy trì, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung xây dựng Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng qua 25 năm hoạt động, từ đó đề xuất đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trình các cấp thẩm quyền cho ý kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở tập trung vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của hội đồng khoa học cơ quan; triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu toàn khóa; tăng cường đa dạng hóa tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên sâu nhằm phục vụ thiết thực các lĩnh vực tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đáp ứng yêu cầu sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác phối hợp giữa các hội đồng cơ sở và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng chủ động và chặt chẽ hơn, nhất là trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến triển khai đề tài, đề án.

Trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc tập trung bám sát kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, Hội đồng tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý đề tài, đề án: Sớm hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện các quy định quản lý nhiệm vụ khoa học bảo đảm phù hợp với những đổi mới của Hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giảm thủ tục hành chính; phù hợp với những quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính, Văn phòng Trung ương; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo tư vấn; thực hiện tốt công tác thông tin khoa học, phối hợp các hội đồng cơ sở và hợp tác quốc tế

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng nhấn mạnh: Các hội đồng khoa học cơ sở cần kiện toàn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; xây dựng chương trình toàn khóa, hằng năm; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với ngành, lĩnh vực; những vấn đề có tính liên ngành, đa ngành. Duy trì nền nếp sinh hoạt của các hội đồng khoa học cơ sở gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hóa, kế hoạch hóa, bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt chuyên đề; quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án. Đặc biệt, đưa việc hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề tài, đề án là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm; Tăng cường sự phối hợp giữa các hội đồng khoa học cơ sở với nhau; giữa các hội đồng khoa học cơ sở với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học; Lựa chọn cán bộ đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học theo phương thức đặt hàng, giao trực tiếp…


TS NGUYỄN MINH PHONGBẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Đổi mới quản lý hoạt động khoa học thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới
Nội dung:

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Sáu tháng đầu năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều đợt bùng phát đã tác động nhiều mặt đến hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở. Đây là giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các ban, cơ quan Đảng Trung ương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong đó nhiều ban, cơ quan đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho cả nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phục vụ thiết thực chức năng, nhiệm vụ của ban, cơ quan. Nhiều ban, cơ quan sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công đồng chí trưởng ban mới đã tiến hành kiện toàn hội đồng khoa học cơ sở theo hướng tinh gọn, đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, coi trọng chất lượng, hiệu quả ứng dụng, phục vụ thiết thực công tác tham mưu chiến lược.

Trong bối cảnh nêu trên, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Trong nửa đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Hội đồng đã triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo hình thức phù hợp, bảo đảm khoa học, thiết thực, có tính lan tỏa cao.

Hội đồng đã đổi mới việc định hướng chủ đề nghiên cứu, thực hiện phân hóa cao độ loại hình đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2021 (bổ sung) và năm 2022, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác quản lý đề tài, đề án được thực hiện thường xuyên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 20/7, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 16 đề tài, đề án (6 đề tài, đề án đạt loại xuất sắc, 10 đề tài, đề án xếp loại khá); nghiệm thu cấp bộ đối với 1 nhiệm vụ và nghiệm thu cơ sở đối với 2 nhiệm vụ thuộc đề án độc lập cấp liên ban; tổ chức ký hợp đồng triển khai nghiên cứu với 10 đề tài, đề án năm 2021 (đợt 1); kiểm tra tiến độ đối với 22 đề tài, đề án từ năm 2020 trở về trước; đã thẩm định, xét duyệt 19 thuyết minh đề tài, đề án triển khai nghiên cứu năm 2021; thẩm định 46 hướng nghiên cứu của các Hội đồng Khoa học cơ sở đăng ký nghiên cứu bổ sung năm 2021 và năm 2022.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm, biên soạn và phát hành Báo cáo khoa học thường niên năm 2020 và phát hành Bản Thông tin Khoa học theo định kỳ tiếp tục được duy trì, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung xây dựng Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng qua 25 năm hoạt động, từ đó đề xuất đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trình các cấp thẩm quyền cho ý kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở tập trung vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của hội đồng khoa học cơ quan; triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu toàn khóa; tăng cường đa dạng hóa tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên sâu nhằm phục vụ thiết thực các lĩnh vực tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đáp ứng yêu cầu sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác phối hợp giữa các hội đồng cơ sở và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng chủ động và chặt chẽ hơn, nhất là trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến triển khai đề tài, đề án.

Trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc tập trung bám sát kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, Hội đồng tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý đề tài, đề án: Sớm hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện các quy định quản lý nhiệm vụ khoa học bảo đảm phù hợp với những đổi mới của Hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giảm thủ tục hành chính; phù hợp với những quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính, Văn phòng Trung ương; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo tư vấn; thực hiện tốt công tác thông tin khoa học, phối hợp các hội đồng cơ sở và hợp tác quốc tế

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng nhấn mạnh: Các hội đồng khoa học cơ sở cần kiện toàn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; xây dựng chương trình toàn khóa, hằng năm; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với ngành, lĩnh vực; những vấn đề có tính liên ngành, đa ngành. Duy trì nền nếp sinh hoạt của các hội đồng khoa học cơ sở gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hóa, kế hoạch hóa, bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt chuyên đề; quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án. Đặc biệt, đưa việc hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề tài, đề án là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm; Tăng cường sự phối hợp giữa các hội đồng khoa học cơ sở với nhau; giữa các hội đồng khoa học cơ sở với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học; Lựa chọn cán bộ đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học theo phương thức đặt hàng, giao trực tiếp…


TS NGUYỄN MINH PHONGNHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Đổi mới quản lý hoạt động khoa học thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới
Ngày xuất bản: Thứ năm - 22/07/2021 21:11
Nội dung:

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Sáu tháng đầu năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều đợt bùng phát đã tác động nhiều mặt đến hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở. Đây là giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các ban, cơ quan Đảng Trung ương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong đó nhiều ban, cơ quan đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho cả nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phục vụ thiết thực chức năng, nhiệm vụ của ban, cơ quan. Nhiều ban, cơ quan sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công đồng chí trưởng ban mới đã tiến hành kiện toàn hội đồng khoa học cơ sở theo hướng tinh gọn, đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, coi trọng chất lượng, hiệu quả ứng dụng, phục vụ thiết thực công tác tham mưu chiến lược.

Trong bối cảnh nêu trên, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Trong nửa đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Hội đồng đã triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo hình thức phù hợp, bảo đảm khoa học, thiết thực, có tính lan tỏa cao.

Hội đồng đã đổi mới việc định hướng chủ đề nghiên cứu, thực hiện phân hóa cao độ loại hình đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2021 (bổ sung) và năm 2022, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác quản lý đề tài, đề án được thực hiện thường xuyên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 20/7, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 16 đề tài, đề án (6 đề tài, đề án đạt loại xuất sắc, 10 đề tài, đề án xếp loại khá); nghiệm thu cấp bộ đối với 1 nhiệm vụ và nghiệm thu cơ sở đối với 2 nhiệm vụ thuộc đề án độc lập cấp liên ban; tổ chức ký hợp đồng triển khai nghiên cứu với 10 đề tài, đề án năm 2021 (đợt 1); kiểm tra tiến độ đối với 22 đề tài, đề án từ năm 2020 trở về trước; đã thẩm định, xét duyệt 19 thuyết minh đề tài, đề án triển khai nghiên cứu năm 2021; thẩm định 46 hướng nghiên cứu của các Hội đồng Khoa học cơ sở đăng ký nghiên cứu bổ sung năm 2021 và năm 2022.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm, biên soạn và phát hành Báo cáo khoa học thường niên năm 2020 và phát hành Bản Thông tin Khoa học theo định kỳ tiếp tục được duy trì, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung xây dựng Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng qua 25 năm hoạt động, từ đó đề xuất đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trình các cấp thẩm quyền cho ý kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở tập trung vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của hội đồng khoa học cơ quan; triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu toàn khóa; tăng cường đa dạng hóa tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên sâu nhằm phục vụ thiết thực các lĩnh vực tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đáp ứng yêu cầu sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác phối hợp giữa các hội đồng cơ sở và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng chủ động và chặt chẽ hơn, nhất là trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến triển khai đề tài, đề án.

Trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc tập trung bám sát kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, Hội đồng tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý đề tài, đề án: Sớm hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện các quy định quản lý nhiệm vụ khoa học bảo đảm phù hợp với những đổi mới của Hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giảm thủ tục hành chính; phù hợp với những quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính, Văn phòng Trung ương; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo tư vấn; thực hiện tốt công tác thông tin khoa học, phối hợp các hội đồng cơ sở và hợp tác quốc tế

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng nhấn mạnh: Các hội đồng khoa học cơ sở cần kiện toàn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; xây dựng chương trình toàn khóa, hằng năm; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với ngành, lĩnh vực; những vấn đề có tính liên ngành, đa ngành. Duy trì nền nếp sinh hoạt của các hội đồng khoa học cơ sở gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hóa, kế hoạch hóa, bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt chuyên đề; quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án. Đặc biệt, đưa việc hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề tài, đề án là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm; Tăng cường sự phối hợp giữa các hội đồng khoa học cơ sở với nhau; giữa các hội đồng khoa học cơ sở với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học; Lựa chọn cán bộ đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học theo phương thức đặt hàng, giao trực tiếp…


TS NGUYỄN MINH PHONGBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây