HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Nghệ An”
Ý kiến nhận xét: Chiều ngày 4/1, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hì...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Chủ nhật - 03/01/2021 20:06
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:

Chiều ngày 4/1, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Nghệ An" do công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ Nông lâm Thủy sản Tuấn Linh làm đơn vị chủ trì dự án, ông Đậu Quang Vinh làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì buổi nghiệm thu.

Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo

Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi nước ngọt, tạo ra loài nuôi mới có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích nuôi, Dự án đã được triển khai thực hiện tại huyện Quỳ Hợp từ tháng 11/2018 đến nay với đầy đủ các nội dung: Xây dựng thành công mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đạt tỷ lệ trai sống cho ngọc 60-70%, đạt tỷ lệ 1,8 viên ngọc/trai sống, trọng lượng trung bình 1kg/1.000 viên, độ phủ ngọc 1-2mm với quy mô 10.000 con trai giống; tiếp nhận thành công làm chủ được quy trình kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đạt lỷ lệ trai sống cho ngọc; Đào tạo kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc.

Sản phẩm ngọc trai của dự án

Tại buổi nghiệm thu, báo cáo dự án đã được chủ nhiệm trình bày chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, những thuận lợi khó khăn của dự án. Với hiệu quả thực tế mà dự án mang lại đã chưa đáp ứng được so với mục tiêu ban đầu do ảnh hưởng của thời tiết rất khắc nghiệt, khô hạn tại địa phương nên gặp khá nhiều rủi ro trong quá trình triển khai cùng với quy trình khoa học kỹ thuật đòi hỏi công nghệ cao, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Tuy nhiên, Hội đồng phản biện cũng đã ghi nhận những đóng góp của dự án và hi vọng sẽ có phương án mới nhằm tạo ra nghề mới - nghề nuôi trai lấy ngọc trên các hồ đập của tỉnh. Bên cạnh đó, hội đồng yêu cầu đơn vị cần bổ sung rõ quy trình nuôi trai phù hợp với điều kiện Nghệ An; Cần có sự so sánh với các mô hình khác; Phần tổng quan cần trình bày lại cụ thể hơn, nêu rõ về các chỉ tiêu yếu tố thủy lý, thủy hóa…

Tin: Thúy Vinh

 
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Nghệ An”
Nội dung:

Chiều ngày 4/1, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Nghệ An" do công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ Nông lâm Thủy sản Tuấn Linh làm đơn vị chủ trì dự án, ông Đậu Quang Vinh làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì buổi nghiệm thu.

Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo

Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi nước ngọt, tạo ra loài nuôi mới có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích nuôi, Dự án đã được triển khai thực hiện tại huyện Quỳ Hợp từ tháng 11/2018 đến nay với đầy đủ các nội dung: Xây dựng thành công mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đạt tỷ lệ trai sống cho ngọc 60-70%, đạt tỷ lệ 1,8 viên ngọc/trai sống, trọng lượng trung bình 1kg/1.000 viên, độ phủ ngọc 1-2mm với quy mô 10.000 con trai giống; tiếp nhận thành công làm chủ được quy trình kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đạt lỷ lệ trai sống cho ngọc; Đào tạo kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc.

Sản phẩm ngọc trai của dự án

Tại buổi nghiệm thu, báo cáo dự án đã được chủ nhiệm trình bày chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, những thuận lợi khó khăn của dự án. Với hiệu quả thực tế mà dự án mang lại đã chưa đáp ứng được so với mục tiêu ban đầu do ảnh hưởng của thời tiết rất khắc nghiệt, khô hạn tại địa phương nên gặp khá nhiều rủi ro trong quá trình triển khai cùng với quy trình khoa học kỹ thuật đòi hỏi công nghệ cao, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Tuy nhiên, Hội đồng phản biện cũng đã ghi nhận những đóng góp của dự án và hi vọng sẽ có phương án mới nhằm tạo ra nghề mới - nghề nuôi trai lấy ngọc trên các hồ đập của tỉnh. Bên cạnh đó, hội đồng yêu cầu đơn vị cần bổ sung rõ quy trình nuôi trai phù hợp với điều kiện Nghệ An; Cần có sự so sánh với các mô hình khác; Phần tổng quan cần trình bày lại cụ thể hơn, nêu rõ về các chỉ tiêu yếu tố thủy lý, thủy hóa…

Tin: Thúy Vinh

 
NHUẬN BÚT


Tác giả: Thúy Vinh
Tiêu đề: Nghiệm thu dự án: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Nghệ An”
Ngày xuất bản: Chủ nhật - 03/01/2021 20:06
Nội dung:

Chiều ngày 4/1, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Nghệ An" do công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ Nông lâm Thủy sản Tuấn Linh làm đơn vị chủ trì dự án, ông Đậu Quang Vinh làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì buổi nghiệm thu.

Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo

Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi nước ngọt, tạo ra loài nuôi mới có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích nuôi, Dự án đã được triển khai thực hiện tại huyện Quỳ Hợp từ tháng 11/2018 đến nay với đầy đủ các nội dung: Xây dựng thành công mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đạt tỷ lệ trai sống cho ngọc 60-70%, đạt tỷ lệ 1,8 viên ngọc/trai sống, trọng lượng trung bình 1kg/1.000 viên, độ phủ ngọc 1-2mm với quy mô 10.000 con trai giống; tiếp nhận thành công làm chủ được quy trình kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đạt lỷ lệ trai sống cho ngọc; Đào tạo kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc.

Sản phẩm ngọc trai của dự án

Tại buổi nghiệm thu, báo cáo dự án đã được chủ nhiệm trình bày chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, những thuận lợi khó khăn của dự án. Với hiệu quả thực tế mà dự án mang lại đã chưa đáp ứng được so với mục tiêu ban đầu do ảnh hưởng của thời tiết rất khắc nghiệt, khô hạn tại địa phương nên gặp khá nhiều rủi ro trong quá trình triển khai cùng với quy trình khoa học kỹ thuật đòi hỏi công nghệ cao, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Tuy nhiên, Hội đồng phản biện cũng đã ghi nhận những đóng góp của dự án và hi vọng sẽ có phương án mới nhằm tạo ra nghề mới - nghề nuôi trai lấy ngọc trên các hồ đập của tỉnh. Bên cạnh đó, hội đồng yêu cầu đơn vị cần bổ sung rõ quy trình nuôi trai phù hợp với điều kiện Nghệ An; Cần có sự so sánh với các mô hình khác; Phần tổng quan cần trình bày lại cụ thể hơn, nêu rõ về các chỉ tiêu yếu tố thủy lý, thủy hóa…

Tin: Thúy Vinh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây