Tọa đàm trực tuyến “Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”

Chủ nhật - 11/07/2021 22:22 0
Ngày 02/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”. Tọa đàm sử dụng phần mềm hội nghị trực tuyến Jitsi Meet trên đường truyền mạng VinaRen của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.
Tham gia buổi Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng - Chủ trì Tọa đàm; các đại biểu đến từ một số đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ, Văn phòng Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Cục Công tác phía Nam, Cục Năng lượng Nguyên tử, Học viện KH, CN và Đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ; các đại biểu từ 59 đầu cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước và các chuyên gia.
Buổi Tọa đàm nhằm triển khai Luật Quy hoạch, Luật KH&CN, thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch ngành quốc gia). Việc lập quy hoạch phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 và các quy hoạch, chiến lược khác có liên quan trong cùng giai đoạn phát triển, đảm bảo phát huy tối đa lợi thế về KH&CN và đổi mới sáng tạo của đất nước; đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước. Đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập; thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển cho tổ chức KH&CN công lập.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết: Để triển khai Luật Quy hoạch, Luật KH&CN, thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch ngành quốc gia), trong thời gian qua Bộ KH&CN đã triển khai xây dựng văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh và thành phố. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới, đồng thời là một nội dung để tích hợp vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Tại buổi Tọa đàm, ông Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày Báo cáo đề dẫn về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập bao gồm những nội dung: Phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh tác động đến mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh; Đánh giá hiện trạng hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Hiện trạng cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc UBND tỉnh; Đề xuất danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.
Trong thời gian Tọa đàm, các đại biểu tại 59 đầu cầu đều có những ý kiến, đóng góp, thảo luận nội dung liên quan đến dự thảo Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh và thành phố.
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã có những góp ý như sau: Thống nhất quan điểm chung về phương thức xây dựng quy hoạch và cung cấp thông tin về tổ chức KH&CN công lập thuộc UBND. Bộ KH&CN sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng quy hoạch thành mạng lưới tổ chức KH&CN quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, đã có một số tỉnh xây dựng được quy hoạch riêng, trong đó có những nội dung về các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn. Với các tỉnh như vậy, đề nghị thống nhất về nội dung của các tổ chức KH&CN công lập và quy hoạch được tổng hợp, cần cập nhật dữ liệu đó cho Bộ KH&CN. Bộ KH&CN sẽ làm việc chung để xây dựng quy hoạch, gửi vào dữ liệu tổ chức KH&CN quốc gia. Về khảo sát, tập trung vào khảo sát đối tượng là các tổ chức KH&CN công lập để lấy dữ liệu cho Dự thảo quy hoạch. Ngoài ra, vì ở một số tỉnh, số lượng tổ chức KH&CN ngoài công lập nhiều hơn công lập rất nhiều, nên trong trong điều kiện cho phép, Thứ trưởng mong muốn các tỉnh, thành phố khảo sát thêm về phần tổ chức KH&CN ngoài công lập để có thể nhìn thấy được rõ hơn các tổ chức KH&CN trên địa bàn. Về mặt đối tượng quy hoạch, sau này chỉ quy hoạch đối tượng tổ chức KH&CN công lập. Thứ trưởng nêu ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh có 370 tổ chức KH&CN, trong số đó chỉ có 13 đơn vị là công lập. Thứ trưởng cũng lưu ý, các tỉnh/thành phố cần đưa ra các đề xuất về dự án đầu tư, dự án mới trong thời gian tới, đề nghị có sự hỗ trợ, yêu cầu đưa vào kế hoạch trung hạn hoặc kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho các tổ chức KH&CN công lập cần phát triển. Bên cạnh đó, những tổ chức mới hoặc tổ chức đang phát triển có nhu cầu về không gian, địa điểm, về đất đai, cũng cần có đề xuất.
Thúy Hoài (Tổng hợp)

Ngày 02/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”. Tọa đàm sử dụng phần mềm hội nghị trực tuyến Jitsi Meet trên đường truyền mạng VinaRen của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.
Tham gia buổi Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng - Chủ trì Tọa đàm; các đại biểu đến từ một số đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ, Văn phòng Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Cục Công tác phía Nam, Cục Năng lượng Nguyên tử, Học viện KH, CN và Đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ; các đại biểu từ 59 đầu cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước và các chuyên gia.
Buổi Tọa đàm nhằm triển khai Luật Quy hoạch, Luật KH&CN, thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch ngành quốc gia). Việc lập quy hoạch phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 và các quy hoạch, chiến lược khác có liên quan trong cùng giai đoạn phát triển, đảm bảo phát huy tối đa lợi thế về KH&CN và đổi mới sáng tạo của đất nước; đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước. Đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập; thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển cho tổ chức KH&CN công lập.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết: Để triển khai Luật Quy hoạch, Luật KH&CN, thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch ngành quốc gia), trong thời gian qua Bộ KH&CN đã triển khai xây dựng văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh và thành phố. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới, đồng thời là một nội dung để tích hợp vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Tại buổi Tọa đàm, ông Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày Báo cáo đề dẫn về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập bao gồm những nội dung: Phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh tác động đến mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh; Đánh giá hiện trạng hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Hiện trạng cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc UBND tỉnh; Đề xuất danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.
Trong thời gian Tọa đàm, các đại biểu tại 59 đầu cầu đều có những ý kiến, đóng góp, thảo luận nội dung liên quan đến dự thảo Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh và thành phố.
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã có những góp ý như sau: Thống nhất quan điểm chung về phương thức xây dựng quy hoạch và cung cấp thông tin về tổ chức KH&CN công lập thuộc UBND. Bộ KH&CN sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng quy hoạch thành mạng lưới tổ chức KH&CN quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, đã có một số tỉnh xây dựng được quy hoạch riêng, trong đó có những nội dung về các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn. Với các tỉnh như vậy, đề nghị thống nhất về nội dung của các tổ chức KH&CN công lập và quy hoạch được tổng hợp, cần cập nhật dữ liệu đó cho Bộ KH&CN. Bộ KH&CN sẽ làm việc chung để xây dựng quy hoạch, gửi vào dữ liệu tổ chức KH&CN quốc gia. Về khảo sát, tập trung vào khảo sát đối tượng là các tổ chức KH&CN công lập để lấy dữ liệu cho Dự thảo quy hoạch. Ngoài ra, vì ở một số tỉnh, số lượng tổ chức KH&CN ngoài công lập nhiều hơn công lập rất nhiều, nên trong trong điều kiện cho phép, Thứ trưởng mong muốn các tỉnh, thành phố khảo sát thêm về phần tổ chức KH&CN ngoài công lập để có thể nhìn thấy được rõ hơn các tổ chức KH&CN trên địa bàn. Về mặt đối tượng quy hoạch, sau này chỉ quy hoạch đối tượng tổ chức KH&CN công lập. Thứ trưởng nêu ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh có 370 tổ chức KH&CN, trong số đó chỉ có 13 đơn vị là công lập. Thứ trưởng cũng lưu ý, các tỉnh/thành phố cần đưa ra các đề xuất về dự án đầu tư, dự án mới trong thời gian tới, đề nghị có sự hỗ trợ, yêu cầu đưa vào kế hoạch trung hạn hoặc kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho các tổ chức KH&CN công lập cần phát triển. Bên cạnh đó, những tổ chức mới hoặc tổ chức đang phát triển có nhu cầu về không gian, địa điểm, về đất đai, cũng cần có đề xuất.
Thúy Hoài (Tổng hợp)

 

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây