« Quay lại

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN NGHỆ AN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Trong năm vừa qua, Sở KH&CN đã chỉ đạo và quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện. Ngoài việc tổ chức 21 Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí, phê duyệt nội dung và ký hợp đồng thực hiện Nhiệm vụ quản lý hoạt động KHCN năm 2020 cho 21/21 huyện, thị , Sở cũng đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai trên địa bàn các huyện theo quy định để nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động KH&CN của các đơn vị.

Đặc biệt, Sở KH&CN đã chỉ đạo 21 huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020 có định hướng đến năm 2025. Đến nay, tất cả các huyện đã tổ chức thực hiện chương trình hành động, trong đó có một số đơn vị thực hiện tốt như: huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Quế Phong, Thanh Chương, thị xã Hoàng Mai.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn các huyện đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành, thị được chú trọng. Trong năm 2020, đã có 8/21 huyện làm tốt công tác kêu gọi các tổ chức và cá nhân xây dựng đệ xuất các đề tài, dự án và tổ chức họp hội đồng KHCN đánh giá, tuyển chọn danh mục bài bản đó là các huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn; thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh, với chất lượng đăng ký khá cao, trong 11 danh mục nhiệm vụ đăng ký của 8 huyện, thành, thị đã được Sở KH&CN lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt 6 danh mục nhiệm vụ đưa vào thực hiện trong năm 2020 (đợt 2) và năm 2021 (đợt 1) đạt 55%.

Mặc dù ngày từ đầu năm thông qua hội đồng thẩm định nhiệm vụ cho các huyện, Sở đã quán triệt và chỉ đạo phương pháp kêu gọi nhiệm vụ KH&CN và tổ chức Hội đồng tuyển chọn đảm bảo theo đúng quy trình tại quyết định 14/2016/QĐ-UB ngày 2/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An nhằm đề xuất và lựa chọn được các đề tài, dự án có tính cấp thiết, khả thị, khoa học và phù hợp với điều kiện của từng huyện. Tuy nhiên, vẫn còn 13/21 huyện, thị chưa hoặc ít quan tâm triển khai, chưa coi nhiệm vụ đặt hàng các đề tài, dự án KHCN là trách nhiệm của huyện mình hoặc xem nhẹ nhiệm vụ này mà đang còn mang nặng tính hình thức, chưa được đầu tư về chiều sâu nêndẫn đến chưa kêu gọi được nhiều ý tưởng của các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà khoa học tham gia đề xuất nhiệm vụ KHCN hàng năm.

Hội thảo khoa học "Đánh giá, tổng kết KH&CN giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2020 - 2025" được triển khai tại 21/21 huyện góp phần quan trọng trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2015 của các huyện, thành, thị. Sở KH&CN tiếp tục chỉ đạo các huyện mời các chuyên gia, các nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực để phản biện, góp ý các vấn đề về kinh tế - xã hội cũng như đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã tham mưu, tổ chức làm việc giữa lãnh đạo sở KH&CN với lãnh đạo UBND các huyện về định hướng lựa chọn danh mục các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN đề xuất thực hiện trong năm 2021 và năm 2022. Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2020 trên các mặt công tác hoạt động tư vấn của Hội đồng KHCN; hoạt động ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, thanh tra và quản lý TC-ĐL-CL; sở hữu trí tuệ; An toàn bức xã hạt nhận; đưa thông tin KHCN về cơ sở.

 

Đối với vấn đề hoạt động KH&CN cấp huyện, đến tháng 9 năm 2020, các huyện đã tổ chức được 23/69 cuộc họp Hội đồng KH&CN huyện, đạt 33,3%, nội dung chủ yếu thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2020; tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào thực hiện trong năm 2021; Công tác ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống nhằm phát triển KT-XH của các địa phương; Giải pháp KH&CN nhằm thực hiện caó hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và các quy hoạch phát triển 1 số ngành lĩnh vực trên địa bàn huyện.

 Chất lượng tư vấn của Hội đồng KH&CN huyện đã có những chuyển biến rõ nét, nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương, kịp thời tham mưu cho UBND các huyện ban hành nhiều chủ trương chính sách phát triển KT-XH. Đặc biệt đến nay đã có 7 huyện triển khai tổ chức Hội thảo Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 đó là các huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quế Phong và thị xã Thái Hòa. Tuy nhiên, số lượng các cuộc tư vấn của Hội đồng KH&CN huyện được các cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai vào thực tế còn ít, khó đáp được yêu cầu thực tiến của địa phương.

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trên địa bàn huyện đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong năm 2020, Sở KH&CN đã phê duyệt để các huyện xây dựng 27 mô hình ứng dụng các tiến bộ KH&CN với ngân sách Khoa học là 2.582.570.000 đồng. Đến nay, đã có 27/27mô hình được triển khai đạt 100% kế hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy, các mô hình được đầu tư hỗ trợ đều phát huy hiệu quả cả mặt kinh tế và mặt khoa học khá rõ, điển hình như:  Mô hình chọn lọc, sản xuất giống, nuôi thương phẩm và liên kết tiêu thụ gà đen H' Mông tại Tổng đội TNXP9 Nghệ An;  Mô hình trồng luân canh cây trồng và xử lý cải tạo đất để tái canh cây chanh leo trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; Mô hình trồng cây Sachi, quy mô trang trại trên địa bàn huyện Quỳ Châu; Mô hình quản lý, phát triển các nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững hơn so với trước khi chưa có nhãn hiệu như: chè gay huyện Anh Sơn; làng nghề chế biến và bảo quản hải sản khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò; hải sản Hoàng Mai; gà vườn rừng Yên Thành; rau an toàn Nghi Long, huyện Nghi Lộc….

Các mô hình nhân rộng các kết quả nghiên cứu trong thời gian vừa qua cũng đã được các huyện, thành, thị triển khai tốt đem lại hiệu quả cao, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu trong những năm qua nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao như các mô hình trồng chanh không hạt tại các huyện Hưng nguyên; Nam Đàn; mô hình trồng cây Gáo vàng tại các huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp và Quế Phong; mô hình nuôi cá trắm giòn trong lồng trên đập tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ; Mô hình trồng nấm Linh Chi trên thân gỗ tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn.

Sản phẩm của làng nghề chế biến và bảo quản hải sản khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN hỗ trợ, trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn các huyện, thành, thị đã xây dựng được trên 178 mô hình, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Tập trung chủ yếu giải quyết lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Nhiều mô hình có hiệu quả như  mô hình sấy tôm bằng lò điện tại thị xã Cửa Lò góp phần tăng chất lượng sản phẩm, giảm nhân công lao động và bảo vệ môi trường; mô hình trồng ngô và chế biến sữa ngô tại huyện Đô Lương cho thu nhập cho người trồng ngô 50 triệu đồng/ha sau 2,5 tháng trồng và cho người sản xuất sữa ngô 120 triệu đồng; mô hình trồng dưa trong nhà màn tại huyện Nghĩa Đàn cho thu nhập 100-120 triệu đồng/năm/1.000m2; mô hình nuôi ốc bươu đen trong bể tại các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương bước đầu cho thấy ốc sinh trưởng và phát triển tốt; mô hình nuôi cá lóc tại thành phố Vinh đem lại hiệu quả kinh tế cao sau 5 tháng cho lợi nhuận từ 70-80 triệu đồng/vụ/1.000m2; mô hình khôi phục vườn cam bị vàng lá tại huyện Yên Thành sau hơn 1 năm áp dụng các tiến bộ KHKT đã khôi phục được 80-90% vườn cam bị bệnh; Mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm đà điểu tại huyện Quỳnh Lưu, với quy mô 120 con cho thu nhập 700 triệu đồng/năm; đặc biệt là mô hình nuôi tôm 03 giai đoạn tại huyện Diễn Châu đã khắc phục được hiện tương tôm chết sau 49, 50 ngày nuôi, đảm bảo tôm xuất bán 1kg 30 con, thời gian 1 năm nuôi được 03 vụ với mật độ tôm khi xuất bán là 200 con/m3 so với nuôi truyền thống chi có 100-120 con/m3 …

Công tác phối hợp quản lý, triển khai các đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp bộ xây dựng mô hình triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện, thành, thị được tổ chức tốt như: mô hình thí điểm trồng cây Tràm Úc lấy tinh dầu và mô hình chứng cất tinh dầu tràm quy mô hộ gia đình tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An; mô hình trồng cây dược liệu, Ba kích tím, Sa nhân tím Thiên Niên Kiện, Trà Hoa  vàng tại các huyện  miền núi tỉnh Nghệ An; mô hình sản xuất thử nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới nhập nội (lê, đào và dâu tây) tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An ; mô hình sản xuất gỗ lớn trên địa bàn huyện Quỳ Châu; mô hình trồng thử nghiệm một số giống táo mới (giống táo đỏ Mỹ - Red Delicious và giống táo 05) có hiệu quả kinh tế cao tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An: mô hình chuỗi giá trị sản xuất lúa Japonika J02 trên địa bàn các huyện miền tây Nghệ An; mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho cây Lạc tại tỉnh Nghệ An; mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất cá rô phi lai xa dòng Israel quy mô hàng hóa tại Nghệ An; Mô hình sản xuất bưởi đỏ Hòa Bình tại Nghệ An; mô hình chuổi liên kết giá trị sản xuất chè xanh tại tỉnh Nghệ An; mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất phục vụ sản xuất Lạc theo hướng bền vững ở tỉnh Nghệ An; mô hình chế biến sản phẩm cao, trà hòa tan từ cây dược liệu  tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; mô hình bảo tồn và phát triển cây măng loi tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"; mô hình trồng, chế biến cây Đương quy Bắc và Đan sâm theo hướng GACP-WHO trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An";  Mô hình sản xuất sinh khối tảo Nannochloropsis oculata quy mô hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị tại Quỳnh Lưu, Nghệ An"; mô hình trồng và chế biến một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ mầm cây lúa mì trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An".

Bên cạnh đó các Hội đồng tuyển chọn kịp thời đúng quy định các đề tài dự án triển khai trên địa bàn các huyện đến nay các đề tài dự án đươc UBND tỉnh phê duyệt cho thực hiện trong năm 2020 (đợt 1) đều đã được ký hợp đồng với tổ chức và cá nhận trúng tuyển và đáng được thực hiện trong thực tiễn; các đề tài, dự án án đươc UBND tỉnh phê duyệt cho thực hiện trong năm 2020 (đợt 2) hiện đang tổ chức các hội đồng tuyển chọn. Các đề tài, dự án chuyển tiếp năm 2018 và 2019 sang thực hiện trong năm 2020 đang được tổ chức triển khai thực hiện, cơ bản đúng nội dung và có hiệu quả. Trong đó, một số đề tài, dự án có ý nghĩa khoa học và hiệu quả về kinh tế - xã hội cao, như: dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống xoài bản địa Tương Dương"; dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống hồng Nam Đàn"; đề tài "Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống nếp Rồng đặc sản trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An".

Cán bộ Sở KH&CN kiểm tra dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phục hồi và phát triển giống hồng Nam Đàn"

Hoạt động quản lý nhà nước về TC - ĐL- CL hàng hóa được các huyện đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tiến hành ký cam kết với các hộ kinh doanh, truyên truyền, tập huấn; ban hành nhiều công văn, chị thị, quyết định về Luật và các văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL, Sở hữu trí tuệ.

Công tác quản lý Nhà nước về TC-ĐL-CL hàng hoá có nhiều đổi mới, sáng tạo và ngày càng có nề nếp, góp phần giảm đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật về ĐL và CL, làm lành mạnh thị trường, văn minh thương mại và bảo vệ lợi ích người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Đồng thời góp phần thực hiện xã hội hoá, huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh chống gian lận trong thương mại, có ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của nhà nước về TC-ĐL-CL.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2020, UBND các huyện đã tổ chức và phối hợp tổ chức đã tổ chức được 46 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.542 lượt cơ sở, nhắc nhở xử lý vi phạm 1.479 cơ sở; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa với trị giá 3.604.819.000 đồng và xử phạt 3.465.025.000 đồng. Kết quả này cho thấy, tình hình vi phạm về TC - ĐL- CL hàng hóa và Sở hữu trí tuệ vẫn còn mức cao. Do đó, Sở KH&CN đề nghị UBND các huyện tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của nhà nước về TC-ĐL-CL hàng hóa, Sở hữu trí tuệ.

Công tác đưa thông tin KH&CN về cơ sở đã phát huy hiệu quả. Đã tổ chức được 229 lớp tập huấn phổ biến các quy trình kỹ thuật cho 13.160 lượt người dân tham gia. Các lớp tập huấn chủ yếu về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và thủ công mỹ nghệ.

Công tác việc viết các tin bài phản ánh hoạt động KHCN trên địa bàn huyện chưa được các huyện phản ánh nhiều và kịp thời. Đồng thời phối hợp đài phát thanh - truyền hình huyện xây dựng các phóng sự truyền hình về các tiến bộ KH&CN ứng dụng vào sản xuất và đời sống; Tuyên truyền pháp lệnh ĐL-CLHH; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã mỗi tháng phổ biến từ  5 đến 12 tin về các tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó các hình thức đưa thông tin khác đang phát huy hiệu quả như: Biên tập các tài liệu thông tin KH&CN thông qua thư viện điện tử cung cấp cho các hộ dân, xây dựng thư viện, tủ sách khuyến nông xã, phát tờ rơi… để giúp bà con biết và áp dụng kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi. Tăng cường thông tin 2 chiều giữa Sở và các huyện, thành, thị. Lắp đặt đường truyền băng thông rộng – khai thác Internet. Duy trì đào tạo tin học nâng cao cho cán bộ quản lý KH-CN từ tỉnh đến các huyện, thị, nhằm đưa thông tin KH-CN về cơ sở phục vụ công tác quản lý, hoạt động KH-CN, nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

          Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã chỉ đạo các huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động KH&CN cấp huyện dài hạn; xây dựng và thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020 có định hướng đến năm 2025 nên hoạt động KH&CN cấp huyện có được kết quả nổi trội trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như:

          Nhiều huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động KH&CN: Thị xã Hoàng Mai đã liên tiếp đăng ký bảo hộ nhiều sản phẩm như: Nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Quỳnh Dị, hải sản Hoàng Mai; Nhãn hiệu tập thể su su Quỳnh Liên, tinh bột nghệ Hoàng Mai; nhãn hiệu hải sản Biển Quỳnh, biển Quỳnh food, rượu làng Quỳnh,…; đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm tinh bột nghệ Hoàng Mai đạt tiêu chuẩn 3 sao, chả cá trích đạt 4 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Huyện Diễn Châu đã xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận: Nước mắm Vạn Phần; gà Phủ Diễn; nhãn hiệu tập thể tôm nõn Diễn Châu; nhãn hiệu hàng hóa: sản phẩm từ lạc,..; Huyện Thanh Chương đã xác định, tập trung xây dựng và phát triển được một số sản phẩm chủ lực gồm: trồng cây nguyên liệu giấy, chè búp tươi, tinh bột sắn, cam, bưởi, gà, trâu bò; trong 4 năm tiếp tục trồng mới 126 ha các loại cam chất lượng cao; trồng mới 74,7 ha bưởi; tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu Gà Thanh Chương với hơn 400 hộ tham gia, sản xuất 78 tấn sản phẩm theo thương hiệu "Gà Thanh Chương", 15 hộ sản xuất giống với sản lượng ấp nở 220.000 con/năm. Huyện Con Cuông đã ban hành và thực hiện thành công nhiều đề án như: trồng rau an toàn theo hướng VietGAP, đã xây dựng gần 8 ha rau an toàn có sử dụng công nghệ tưới phun mưa, nhỏ giọt; đề án xây dựng thương hiệu một số sản phẩm đặc trưng của huyện Con Cuông, đã xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cam Con Cuông, rượu men lá Con Cuông và đang tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ cho sản phẩm chế biến từ cam, dệt thổ cẩm, dược liệu,…; thực hiện 14 mô hình có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn với kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Huyện Tương Dương đã tổ chức 2 đợt kiểm tra liên ngành và 4 đợt kiểm tra chuyên ngành về Đo lường - chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 281 cơ sở, phát hiện 85 cơ sở vi phạm; xử phạt 48 cơ sở với số tiền 33 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa có giá trị trên 22 triệu đồng; Tổ chức 53 lớp tập huấn cho 2.650 lượt người; xây dựng và cấp phát 5 đợt tài liệu về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Nhận thức về vai trò của KH&CN trong sản xuất và đời sống được nâng lên. Thông qua việc xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020 có định hướng đến năm 2025; thực hiện chương trình phát triển 100 sản phẩm truyền thống và đặc sản của địa phương, ý thức của người dân và chính quyền được đổi mới và nâng lên, đặc biệt là tư duy phát triển sản phẩm hàng hóa. Chính quyền có ý thức rõ về vai trò của KH&CN, có trách nhiệm trong việc thành lập, hỗ trợ hoạt động của các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh (hợp tác xã, các hội, doanh nghiệp); quan tâm nhiều đến quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển nhãn hiệu; người dân có ý thức trong việc tham gia các tổ chức sản xuất kinh doanh; xây dựng bảo vệ chất lượng, thương hiệu sản phẩm; phối hợp giúp đỡ nhau để cùng sản xuất kinh doanh tốt hơn, có hiệu quả cao hơn./.

 

Hoàng Nghĩa Nhạc

 

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.