HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: “Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An”
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 30 tháng 12 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Rau hoa quả Gia Lâm - Hà Nội thực hiện thành công nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 “Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại Nghệ An” (chuyển tiếp năm 2020).
Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học này là xây dựng thành công mô hình trồng khảo nghiệm giống Nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An và giống Nhãn chín sớm chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong 4 năm với những kế hoạch cụ thể.

 Năm 2020,  xây dựng thành công mô hình trồng khảo nghiệm giống Nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An, quy mô diện tích: 01ha; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An; Đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An,
Năm 2021, 2022 tiếp tục theo dõi đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An;- Bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An,
Năm 2023 theo dõi, đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm thời kỳ kinh doanh trong điều kiện Nghệ An; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm thời kỳ kinh doanh trong điều kiện Nghệ An; Giống Nhãn chín sớm được đặt tên hiệu, được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phát triển sản xuất đại trà,

Hiện nay, sau 20 tháng trồng, giống Nhãn chín sớm sinh trưởng tương đổi đồng đều về chiều cao, đường kính tán, đường kính gốc. Sau 13 tháng trồng cây Nhãn chín sớm cho hoa, quả bói đạt tỷ lệ 95% cây ra hoa, khối lượng quả đạt 11,9 gram/quả. Sau 20 tháng chiều cao trung bình đạt 161,9 cm; đường kính tán cây đạt 136,8 cm; đường kính gốc đạt 3,24 cm; phân cành cấp 3 đạt 14,44 cành/cây, cành cấp 4 đạt 4,57 cành/cây.  Cây nhãn chín sớm có sự phát triển bật lộc theo đúng thời vụ trong năm. Giống Nhãn chín sớm có ít đối tượng sâu bệnh gây hại.
Trong năm 2022 tiếp tục theo dõi, đánh giá tiến tới công nhận giống nhãn chín sớm để đưa vào sản xuất đại trà, góp phần làm đa dạng thêm nguồn cây giống cho tỉnh nhà./.
Phạm Thái Hoàng
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ươm tạo Công nghệ cao Thái Hòa
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: “Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An”
Nội dung:
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Rau hoa quả Gia Lâm - Hà Nội thực hiện thành công nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 “Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại Nghệ An” (chuyển tiếp năm 2020).
Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học này là xây dựng thành công mô hình trồng khảo nghiệm giống Nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An và giống Nhãn chín sớm chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong 4 năm với những kế hoạch cụ thể.

 Năm 2020,  xây dựng thành công mô hình trồng khảo nghiệm giống Nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An, quy mô diện tích: 01ha; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An; Đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An,
Năm 2021, 2022 tiếp tục theo dõi đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An;- Bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An,
Năm 2023 theo dõi, đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm thời kỳ kinh doanh trong điều kiện Nghệ An; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm thời kỳ kinh doanh trong điều kiện Nghệ An; Giống Nhãn chín sớm được đặt tên hiệu, được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phát triển sản xuất đại trà,

Hiện nay, sau 20 tháng trồng, giống Nhãn chín sớm sinh trưởng tương đổi đồng đều về chiều cao, đường kính tán, đường kính gốc. Sau 13 tháng trồng cây Nhãn chín sớm cho hoa, quả bói đạt tỷ lệ 95% cây ra hoa, khối lượng quả đạt 11,9 gram/quả. Sau 20 tháng chiều cao trung bình đạt 161,9 cm; đường kính tán cây đạt 136,8 cm; đường kính gốc đạt 3,24 cm; phân cành cấp 3 đạt 14,44 cành/cây, cành cấp 4 đạt 4,57 cành/cây.  Cây nhãn chín sớm có sự phát triển bật lộc theo đúng thời vụ trong năm. Giống Nhãn chín sớm có ít đối tượng sâu bệnh gây hại.
Trong năm 2022 tiếp tục theo dõi, đánh giá tiến tới công nhận giống nhãn chín sớm để đưa vào sản xuất đại trà, góp phần làm đa dạng thêm nguồn cây giống cho tỉnh nhà./.
Phạm Thái Hoàng
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ươm tạo Công nghệ cao Thái Hòa
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: “Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An”
Ngày xuất bản: ngày 30 tháng 12 năm 2021
Nội dung:
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Rau hoa quả Gia Lâm - Hà Nội thực hiện thành công nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 “Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại Nghệ An” (chuyển tiếp năm 2020).
Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học này là xây dựng thành công mô hình trồng khảo nghiệm giống Nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An và giống Nhãn chín sớm chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong 4 năm với những kế hoạch cụ thể.

 Năm 2020,  xây dựng thành công mô hình trồng khảo nghiệm giống Nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An, quy mô diện tích: 01ha; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An; Đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An,
Năm 2021, 2022 tiếp tục theo dõi đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An;- Bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm giai đoạn kiến thiết cơ bản trong điều kiện Nghệ An,
Năm 2023 theo dõi, đánh giá được khả năng thích nghi của giống Nhãn chín sớm thời kỳ kinh doanh trong điều kiện Nghệ An; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Nhãn chín sớm thời kỳ kinh doanh trong điều kiện Nghệ An; Giống Nhãn chín sớm được đặt tên hiệu, được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phát triển sản xuất đại trà,

Hiện nay, sau 20 tháng trồng, giống Nhãn chín sớm sinh trưởng tương đổi đồng đều về chiều cao, đường kính tán, đường kính gốc. Sau 13 tháng trồng cây Nhãn chín sớm cho hoa, quả bói đạt tỷ lệ 95% cây ra hoa, khối lượng quả đạt 11,9 gram/quả. Sau 20 tháng chiều cao trung bình đạt 161,9 cm; đường kính tán cây đạt 136,8 cm; đường kính gốc đạt 3,24 cm; phân cành cấp 3 đạt 14,44 cành/cây, cành cấp 4 đạt 4,57 cành/cây.  Cây nhãn chín sớm có sự phát triển bật lộc theo đúng thời vụ trong năm. Giống Nhãn chín sớm có ít đối tượng sâu bệnh gây hại.
Trong năm 2022 tiếp tục theo dõi, đánh giá tiến tới công nhận giống nhãn chín sớm để đưa vào sản xuất đại trà, góp phần làm đa dạng thêm nguồn cây giống cho tỉnh nhà./.
Phạm Thái Hoàng
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và Ươm tạo Công nghệ cao Thái Hòa
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây