Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong điều trị ung thư

Thứ hai - 21/08/2023 22:33 0

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence - viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn được ứng dụng trong y tế rất nhiều giúp chuẩn đoán, điều trị chính xác và rút gắn thời gian điều trị bệnh. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Artificial intelligence and nanotechnology for cervical cancer treatment: Current status and future perspectives
Journal of Drug Delivery Science and Technology 26 March 2023
Satbir Kour, Indrani Biswas, Raj Kumar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224723002447/pdfft?md5=ed53e7084743b1ad58f50ad68f0ec9b1&pid=1-s2.0-S1773224723002447-main.pdf

2.  Integration of artificial intelligence in lung cancer: Rise of the machine
Cell Reports Medicine 3 February 2023
Colton Ladbury, Arya Amini, Ravi Salgia
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379123000253/pdfft?md5=69158bce83972f983198f50a9d229588&pid=1-s2.0-S2666379123000253-main.pdf

3. Artificial intelligence in lung cancer diagnosis and prognosis: Current application and future perspective
Seminars in Cancer Biology 20 January 2023
Shigao Huang, Jie Yang, Qi Zhao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23000068/pdfft?md5=a667eed67d6967390270e059861e7e31&pid=1-s2.0-S1044579X23000068-main.pdf

4. Artificial intelligence-aided optical imaging for cancer theranostics
Seminars in Cancer Biology 10 June 2023
Mengze Xu, Zhiyi Chen, Zhen Yuan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23000949/pdfft?md5=2c7fc2f11b7f568e6f8b92b0c7ad3139&pid=1-s2.0-S1044579X23000949-main.pdf

5. Artificial intelligence in liver cancers: Decoding the impact of machine learning models in clinical diagnosis of primary liver cancers and liver cancer metastases
Pharmacological Research 20 February 2023
Anita Bakrania, Narottam Joshi, Mamatha Bhat
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661823000622/pdfft?md5=737ca264c754c01f2a7596e8fe524a52&pid=1-s2.0-S1043661823000622-main.pdf

6. Artificial intelligence-based diagnosis of breast cancer by mammography microcalcification
Fundamental Research Available online 18 June 2023
Qing Lin, Wei-Min Tan, Ke-Da Yu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325823001814/pdfft?md5=ee8eb3aa705ad6f740b7eb1569720d41&pid=1-s2.0-S2667325823001814-main.pdf

7. Artificial intelligence predicts lung cancer radiotherapy response: A meta-analysis
Artificial Intelligence in Medicine 20 May 2023
Wenmin Xing, Wenyan Gao, Jun Chen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365723000994/pdfft?md5=948f67068ac0b6b5fed94ccadc0bf978&pid=1-s2.0-S0933365723000994-main.pdf

8. Big Data, Machine Learning, and Artificial Intelligence to Advance Cancer Care: Opportunities and Challenges
Seminars in Oncology Nursing 20 April 2023
Andreas Charalambous, Nikolina Dodlek
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749208123000669/pdfft?md5=6b8ee296b85204b0c04bd3266989b822&pid=1-s2.0-S0749208123000669-main.pdf

9. Artificial intelligence (AI) for breast cancer screening: BreastScreen population-based cohort study of cancer detection
eBioMedicine 28 February 2023
M. Luke Marinovich, Elizabeth Wylie, Nehmat Houssami
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396423000634/pdfft?md5=1214825026eb24fa1bf7838e7b744abd&pid=1-s2.0-S2352396423000634-main.pdf

10. Artificial intelligence-driven pan-cancer analysis reveals miRNA signatures for cancer stage prediction
Human Genetics and Genomics Advances 3 April 2023
Srinivasulu Yerukala Sathipati, Ming-Ju Tsai, Shinn-Ying Ho
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666247723000222/pdfft?md5=d1ed450c05cc8ea71ee4ec37a8336804&pid=1-s2.0-S2666247723000222-main.pdf

11. Artificial intelligence in cancer immunotherapy: Applications in neoantigen recognition, antibody design and immunotherapy response prediction
Seminars in Cancer Biology 3 March 2023
Tong Li, Yupeng Li, Zhi Xie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23000305/pdfft?md5=5e897a477ac0a690060f28edece980dd&pid=1-s2.0-S1044579X23000305-main.pdf

12. Applications of artificial intelligence in prostate cancer histopathology
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations Available online 11 January 2023
Dallin Busby, Ralph Grauer, Ashutosh K. Tewari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078143922004872/pdfft?md5=d8ba84d95501e80dbd51695d1893b0b5&pid=1-s2.0-S1078143922004872-main.pdf

13. Diagnostic test accuracy of artificial intelligence-based imaging for lung cancer screening: A systematic review and meta-analysis
Lung Cancer 15 December 2022
Lay Teng THONG, Hui Shan CHOU, Ying LAU
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169500222007115/pdfft?md5=f2dc145fbe4f0f1865c6cc744b946a78&pid=1-s2.0-S0169500222007115-main.pdf

14. Artificial intelligence in cancer research and precision medicine: Applications, limitations and priorities to drive transformation in the delivery of equitable and unbiased care
Cancer Treatment Reviews 11 December 2022
Chiara Corti, Marisa Cobanaj, Giuseppe Curigliano
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305737222001748/pdfft?md5=a5e2bb3e510dec377b2628896dd93ed9&pid=1-s2.0-S0305737222001748-main.pdf

15. Glioma radiogenomics and artificial intelligence: road to precision cancer medicine
Clinical Radiology 11 October 2022
A. Mahajan, A. Sahu, K. Bhattacharya
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009926022005220/pdfft?md5=ef4c81fecfb7d081b991db8914a8e89c&pid=1-s2.0-S0009926022005220-main.pdf

16. Artificial Intelligence–Assisted Colonoscopy for Colorectal Cancer Screening: A Multicenter Randomized Controlled Trial
Clinical Gastroenterology and Hepatology 19 July 2022
Hong Xu, Raymond S. Y. Tang, Joseph J. Y. Sung
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1542356522006735/pdfft?md5=49b379f7f5456500326b00bfd85659bb&pid=1-s2.0-S1542356522006735-main.pdf

17. Artificial intelligence techniques for cancer detection in medical image processing: A review
Materials Today: Proceedings 19 May 2021
Charnpreet Kaur, Urvashi Garg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321031618/pdfft?md5=cfbeff10fd66072a7d00bf96073d72a5&pid=1-s2.0-S2214785321031618-main.pdf

18. Application of artificial intelligence for improving early detection and prediction of therapeutic outcomes for gastric cancer in the era of precision oncology
Seminars in Cancer Biology 26 April 2023
Zhe Wang, Yang Liu, Xing Niu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23000676/pdfft?md5=27e5ac0a72d1fc2d88e53669ae062dcc&pid=1-s2.0-S1044579X23000676-main.pdf

19. A review study on early detection of pancreatic ductal adenocarcinoma using artificial intelligence assisted diagnostic methods
European Journal of Radiology 11 July 2023
PC Sijithra, N. Santhi, N. Ramasamy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0720048X23002863/pdfft?md5=f7f1e270c242317da4a98fa281375110&pid=1-s2.0-S0720048X23002863-main.pdf

20. Artificial intelligence-based multi-omics analysis fuels cancer precision medicine
Seminars in Cancer Biology 31 December 2022
Xiujing He, Xiaowei Liu, Jing Jing
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X22002632/pdfft?md5=0fd239fbc4d971b944e4ac2692bcdfdd&pid=1-s2.0-S1044579X22002632-main.pdf

21. Towards artificial intelligence to multi-omics characterization of tumor heterogeneity in esophageal cancer
Seminars in Cancer Biology 1 March 2023
Junyu Li, Lin Li, Bin Xu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23000329/pdfft?md5=5c4f9281182dafb8b72d5f0fc23ba8c1&pid=1-s2.0-S1044579X23000329-main.pdf

22. Evaporative self-assembling bioconcentrators onto superhydrophobic micropyramidal arrays as rapid and intelligent blood cancer filtering platforms
Sensors and Actuators B: Chemical 21 July 2023
Yuanchao Liu, Qingyu Yan, Lianbo Guo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400523010456/pdfft?md5=e4c585b14e9f603c60ac06ef7eabb9cf&pid=1-s2.0-S0925400523010456-main.pdf

23. An omics-to-omics joint knowledge association subtensor model for radiogenomics cross-modal modules from genomics and ultrasonic images of breast cancers
Computers in Biology and Medicine 13 February 2023
Jianing Xi, Donghui Sun, Qinghua Huang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482523001373/pdfft?md5=cae86d5a9cf6c57f97f9c691f89ba70b&pid=1-s2.0-S0010482523001373-main.pdf

24. The prognostic value of androgen to PSA ratio in predictive modeling of prostate cancer
Medical Hypotheses 5 May 2023
Tin Phan, Allison Weber, Yang Kuang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987723000804/pdfft?md5=53efa49cc22e1133a44728237081e44d&pid=1-s2.0-S0306987723000804-main.pdf

25. Radiomics and artificial intelligence for precision medicine in lung cancer treatment
Seminars in Cancer Biology 19 May 2023
Mitchell Chen, Susan J. Copley, Eric O. Aboagye
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23000809/pdfft?md5=84475bd2719a39b4c02b7264f8c4c436&pid=1-s2.0-S1044579X23000809-main.pdf

26. Evaluation of breast tumor morphologies from African American and Caucasian patients
Computational and Structural Biotechnology Journal 1 July 2023
A. Stone, C. Kalahiki, H. Dunn
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772442523000886/pdfft?md5=110332cf0a479906f48b26d7b0d76593&pid=1-s2.0-S2772442523000886-main.pdf

27. A blockchain-enabled internet of medical things system for breast cancer detection in healthcare
Healthcare Analytics 24 June 2023
Sushovan Chaudhury, Kartik Sau
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772442523000886/pdfft?md5=110332cf0a479906f48b26d7b0d76593&pid=1-s2.0-S2772442523000886-main.pdf

28. Feasibility of using AI to auto-catch responsible frames in ultrasound screening for breast cancer diagnosis
iScience 5 December 2022
Jing Chen, Yitao Jiang, Fajin Dong
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222019654/pdfft?md5=b8e7af0ae3cc85d519e59497bbfc4f87&pid=1-s2.0-S2589004222019654-main.pdf

29. APC-driven actin nucleation powers collective cell dynamics in colorectal cancer cells
iScience 6 April 2023
Lautaro Baro, Asifa Islam, M. Angeles Juanes
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004223006600/pdfft?md5=6c67e8c434bbadc180dde7ca31e95175&pid=1-s2.0-S2589004223006600-main.pdf

30. Development of a deep learning-based model to diagnose mixed-type gastric cancer accurately
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 21 July 2023
Xinjie Ning, Ruide Liu, Hui Chen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1357272523000912/pdfft?md5=4752c12740cd68fee8e1100f0e88943b&pid=1-s2.0-S1357272523000912-main.pdf

31. Toward Precision Medicine: Development and Validation of A Machine Learning Based Decision Support System for Optimal Sequencing in Castration-Resistant Prostate Cancer
Clinical Genitourinary Cancer 30 March 2023
Hakyung Lim, Jeong Woo Yoo, Kyo Chul Koo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558767323000812/pdfft?md5=32f6760eac574bb964b3a893dbb27c3a&pid=1-s2.0-S1558767323000812-main.pdf

32. Artificial intelligence-based radiomics in bone tumors: technical advances and clinical application
Seminars in Cancer Biology Available online 26 July 2023
Yichen Meng, Yue Yang, Xuhui Zhou
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X23001098/pdfft?md5=d5290a7eb3a0376e2c857643346a6542&pid=1-s2.0-S1044579X23001098-main.pdf

33. Artificial intelligence for prediction of endometrial intraepithelial neoplasia and endometrial cancer risks in pre- and postmenopausal women
AJOG Global Reports 5 January 2023
Evrim Erdemog, luTekin Ahmet Serel, Kemal Kürşat Bozkurt
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666577822001022/pdfft?md5=762dca056168987268bdb3d46c365336&pid=1-s2.0-S2666577822001022-main.pdf

34. Differential Diagnosis of Hematologic and Solid Tumors Using Targeted Transcriptome and Artificial Intelligence
The American Journal of Pathology 13 October 2022
Hong Zhang, Muhammad A. Qureshi, Maher Albitar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002944022003133/pdfft?md5=c0918e8aecae4cde375da0ea0fc0cf19&pid=1-s2.0-S0002944022003133-main.pdf

35. Artificial intelligence to de-escalate loco-regional breast cancer treatment
The Breast 20 February 2023
André Pfob, Joerg Heil
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960977623000322/pdfft?md5=e497614b39660ad25d47b073f6b0b96b&pid=1-s2.0-S0960977623000322-main.pdf

36. Peripheral blood mononuclear cell derived biomarker detection using eXplainable Artificial Intelligence (XAI) provides better diagnosis of breast cancer
Computational Biology and Chemistry 3 April 2023
Sunil Kumar, Asmita Das
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476927123000580/pdfft?md5=f54b5b14a6eb5f7b6973534e9bdff5d8&pid=1-s2.0-S1476927123000580-main.pdf

37. A panel of seven protein tumour markers for effective and affordable multi-cancer early detection by artificial intelligence: a large-scale and multicentre case–control study
eClinical Medicine15 June 2023
Yi Luan, Guolin Zhong, Mao Mao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537023002183/pdfft?md5=2c812d09cdce863450e8f180951e8765&pid=1-s2.0-S2589537023002183-main.pdf

38. By artificial intelligence algorithms and machine learning models to diagnosis cancer
Materials Today: Proceedings 24 July 2021
Seema Agarwal, Ajay Singh Yadav, Sushma Jaiswal
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321049403/pdfft?md5=6c26d50784d1d0a60f2b88160a57f689&pid=1-s2.0-S2214785321049403-main.pdf

39. CAN CHATGPT, AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE LANGUAGE MODEL, PROVIDE ACCURATE AND HIGH-QUALITY PATIENT INFORMATION ON PROSTATE CANCER?
Urology Available online 4 July 2023
Burhan Coskun, Gokhan Ocakoglu, Onur Kaygisiz
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090429523005708/pdfft?md5=912d16b93d8163f0ecec6dc29299d946&pid=1-s2.0-S0090429523005708-main.pdf

40. Predicting female breast cancer by artificial intelligence: Combining clinical information and BI-RADS ultrasound descriptors
WFUMB Ultrasound Open 30 June 2023
Wen-Jia Shen, Hai-Xia Zhou, Wei Xing
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949668323000137/pdfft?md5=074c0cdfc1d0519e5c04103625bfc33b&pid=1-s2.0-S2949668323000137-main.pdf

41. Artificial intelligence algorithms aimed at characterizing or detecting prostate cancer on MRI: How accurate are they when tested on independent cohorts? – A systematic review
Diagnostic and Interventional Imaging 12 December 2022
Olivier Rouvière, Tristan Jaouen, Rémi Souchon
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211568422002248/pdfft?md5=b14f18b0b7db99ee6f9fe8bd6f5afbdc&pid=1-s2.0-S2211568422002248-main.pdf

42. Prediction and Mapping of Intraprostatic Tumor Extent with Artificial Intelligence
European Urology Open Science 13 June 2023
Alan Priester, Richard E. Fan, Geoffrey A. Sonn
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666168323002550/pdfft?md5=631005b707c4a372c8d1c4a5638f7be0&pid=1-s2.0-S2666168323002550-main.pdf

43. Development, multi-institutional external validation, and algorithmic audit of an artificial intelligence-based Side-specific Extra-Prostatic Extension Risk Assessment tool (SEPERA) for patients undergoing radical prostatectomy: a retrospective cohort study
The Lancet Digital Health 19 May 2023
Jethro C C Kwong, Adree Khondker, Alexandre R Zlotta
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589750023000675/pdfft?md5=6fcefae9cb3988a420f2779d1862b5d3&pid=1-s2.0-S2589750023000675-main.pdf

44. Artificial intelligence: A review of current applications in hepatocellular carcinoma imaging
Diagnostic and Interventional Imaging 19 October 2022
Anna Pellat, Maxime Barat, Anthony Dohan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211568422001899/pdfft?md5=3282505daeddcd7c89e706c20cdfb64d&pid=1-s2.0-S2211568422001899-main.pdf

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 18/8/2023

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập333
  • Hôm nay22,702
  • Tháng hiện tại859,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây