Kết quả 02 năm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 -2030” ở Nghệ An

Thứ ba - 14/02/2023 21:48 0
Ngày 1/2/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 494/BNN-TY về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030”. Đề án này được đưa ra nhằm tăng cường năng lực của hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động chăn nuôi thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tăng cường thị trường chăn nuôi và sản xuất thủy sản.
Theo đó, các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp sẽ được nâng cao năng lực thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao trang thiết bị, cơ sở vật chất và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Trong Công văn số 494/BNN-TY, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị thực hiện đề án này phải báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện sau 02 năm kể từ ngày Quyết định số 414/QĐ-TTg được phê duyệt. Thời gian báo cáo từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023.
Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2559/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Các hoạt động liên quan đến kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tại địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định. Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Thông báo số 380-TB/TU vào ngày 28/9/2021 để sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo NĐ 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với thú y tại cấp xã, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND vào ngày 09/12/2021 để bố trí mỗi xã 01 người làm công tác thú y hoạt động không chuyên trách và có chế độ phụ cấp hệ số từ 1,1-1,25 mức lương cơ bản. Tình hình hiện nay là đã có 405 phường/xã bố trí thú y, đạt tỷ lệ 90%, 09 xã, phường không bố trí thú y do người dân không chăn nuôi và 46 xã đang trong quá trình kiện toàn. Đối với việc khôi phục hệ thống Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2559/QĐ-UBND vào ngày 23/7/2021 để lập lộ trình thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chăn nuôi và thú y, đã có những nỗ lực nhất định về rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế và chính sách trong lĩnh vực này. Cụ thể, tỉnh Nghệ An, đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thú y trong 2 năm và đưa ra kết quả như sau: 8 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 5 văn bản hết hiệu lực một phần, 3 văn bản còn hiệu lực và 10 văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật đã được tăng cường và triển khai với nhiều hình thức khác nhau, như thông tin trên hệ thống truyền hình tỉnh, huyện, thông qua website của Sở Nông nghiệp và PTNT, của Chi cục, chương trình "Nhịp cầu nhà nông", bài báo, tài liệu hướng dẫn kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, phòng chống các bệnh dịch trong chăn nuôi. Ngoài ra, đã có sự phối hợp với đài PT-TH Nghệ An thực hiện các chương trình khuyến nông, phóng sự và chuyên đề về phòng chống dịch bệnh. Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng nâng cấp các thiết bị công nghệ, đồng thời áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ dữ liệu và cập nhật thông tin trên Website của Chi cục để người dân có thể theo dõi và nắm bắt thông tin.
Nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản là công tác quan trọng được tỉnh Nghệ An triển khai. Các kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật trung và dài hạn được ban hành và chỉ đạo bởi các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và thị xã. Các kế hoạch này bao gồm: Kế hoạch phòng chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025, Kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022-2030, Kế hoạch phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030, Kế hoạch phòng chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2025.
Tỉnh đã tăng cường năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo để phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch trong diện hẹp. Họ đã tổ chức 20 lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi VietGAP và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi với hơn 1.000 lượt người tham dự. Tỉnh cũng đã lấy 2.487 mẫu bệnh phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản và môi trường để xét nghiệm mầm bệnh trong vòng 2 năm 2021-2022. Việc giám sát chủ động và giám sát bị động đã giúp đánh giá được nguy cơ dịch bệnh và có các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã lấy 2.865 bệnh phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản để xét nghiệm mẫu, giúp cho công tác dự tính, dự báo, xây dựng kế hoạch
Ngoài ra, việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, từ đó giúp cho việc cập nhật thông tin, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng diễn ra thuận lợi, đồng thời giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh.Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, tỉnh Nghệ An cũng đã tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chuyên môn trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật. Nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức, với nội dung chuyên sâu, giúp cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chuyên môn nắm vững kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh động vật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó triển khai nhiều chương trình, dự án, chiến dịch nhằm tăng cường sức đề kháng của đàn vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, từ đó giúp cho nông dân có thêm thu nhập, đồng thời giúp cho nông nghiệp phát triển bền vững.
Có thể thấy, tỉnh Nghệ An đã nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật thông qua các công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo, ứng phó các dịch bệnh nguy hiểm trên động vật để phát hiện sớm, xử lý ổ dịch trong diện hẹp, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống dịch tổng hợp để bao vây, khống chế ổ dịch trong diện hẹp, sử dụng công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chuyên môn, triển khai các chương trình, dự án, chiến dịch nhằm tăng cường sức đề kháng của đàn vật nuôi.
Để nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và quản lý an toàn thực phẩm động vật, nhiều biện pháp đã được triển khai. Trong đó, công tác kiểm dịch được đẩy mạnh với việc áp dụng công nghệ số và kết nối mạng giúp cho việc xử lý hồ sơ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Các hoạt động kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cũng được tăng cường và duy trì hiệu quả tốt, giúp hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2021-2022, hơn 1 triệu con lợn, 265 nghìn con trâu, bò, gần 3 triệu con gia cầm, hơn 1,7 triệu kg sản phẩm động vật và hơn 2,4 tỷ con thủy sản đã được kiểm dịch và vận chuyển ra ngoài tỉnh. Công tác kiểm soát giết mổ cũng đang được tổ chức thực hiện nhưng gặp nhiều khó khăn. Hiện có 41 cơ sở giết mổ động vật được chính quyền các cấp quy hoạch để giết mổ tập trung. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Vinh chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan để hoàn thành quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung tại xã Nghi Kim, trình phê duyệt và triển khai sớm để phục vụ nhu cầu giết mổ trên địa bàn thành phố và các huyện phụ cận.
Để cải thiện khả năng quản lý thuốc thú y và dịch vụ thú y, nhiều biện pháp đã được thực hiện. Đầu tiên, trong năm 2022, đã tổ chức một lớp tập huấn về sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh cho 100 người tham dự. Hơn nữa, 238 mẫu đã được lấy để xét nghiệm khả năng lưu hành của một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp trên vật nuôi và khả năng mẫn cảm của vi khuẩn đối với một số loại kháng sinh.
Ngoài ra, cũng đã tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ thú y. Để đảm bảo an toàn và chất lượng cho người hành nghề thú y và các cơ sở buôn bán thuốc thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn các cá nhân đăng ký cấp thủ tục hành chính qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Kết quả là đã cấp 357 chứng chỉ hành nghề thú y và tổ chức 02 lớp tập huấn với 120 lượt người là chủ cơ sở buôn bán thuốc thú y, thú y cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý buôn bán thuốc thú y, điều trị bệnh động vật.
Tỉnh đặt mục tiêu tăng cường xuất khẩu sản phẩm động vật có thế mạnh vào các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng. Trong những năm gần đây, chỉ một số sản phẩm như sữa bò, lợn sữa đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Trong năm 2022, xuất khẩu sữa và lợn sữa đạt 2800 tấn và 850 tấn tương ứng. Đến năm 2025, kế hoạch đạt xuất khẩu sữa 3.200 tấn, lợn sữa 1.200 tấn và thịt các loại 4.000 tấn; đến năm 2030, xuất khẩu sữa đạt 12.000 tấn, lợn sữa 1.800 tấn và thịt các loại 10.000 tấn.
Tỉnh sẽ tiếp tục phát huy thị trường truyền thống và đa dạng hóa thị trường, đặc biệt là phát triển thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Châu Âu và Hoa Kỳ. Tỉnh cũng tập trung xây dựng các cơ sở, vùng, chuỗi an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý chất thải để bảo vệ môi trường cũng là một ưu tiên. Tỉnh cũng sẽ áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu./.
Như Quỳnh
Sở NN&PTNT

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây