Tăng cường phối hợp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quốc phòng

Thứ ba - 13/12/2022 03:13 0

Ngày 9/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng).

Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng tham Tham mưu), Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu), Đại tá Phạm Hoài Anh – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu) cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục TCĐLCL.

Báo cáo kế hoạch công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2023, Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, năm 2021-2022 ngành TCĐLCL quân đội đã xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn và triển khai áp dụng tại các đơn vị làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý, kiểm tra, đánh giá chứng nhận chất lượng. Các tiêu chuẩn hiện có đã được áp dụng trong quá trình quản lý, sản xuất, sửa chữa, sử dụng, tăng hạn, cải tiến vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng và công trình quốc phòng. Tổ chức phổ biến áp dụng TCVN, TCVN/QS trực tiếp đến các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, công bố danh mục trên Tạp chí Quân sự Quốc phòng định kỳ 6 tháng; định kỳ hàng quý tổ chức in ấn và cấp phát cho các đơn vị có nhu cầu. 

  • TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến áp dụng QCVN, thông báo các QCVN. Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN/BQP trực tiếp đến các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng và đơn vị có liên quan trong toàn quân, công bố danh mục trên Tạp chí Quân sự Quốc phòng, công báo trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. 

Năm 2021-2022, Bộ Quốc phòng xác định vừa tiếp tục chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 vừa duy trì, cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:20082; xây dựng 02 mô hình khung HTQLCL ISO dùng cho Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; Năm 2022, tiếp tục duy trì cải tiến HTQLCL đối với 200 cơ quan, đơn vị; chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 78 cơ quan đơn vị; xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 lần đầu đối với 10 Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị được lựa chọn xây dựng, áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015; đồng thời quán triệt và triển khai nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc được nâng lên, phương pháp, tác phong khoa học, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. 

Cũng theo Đại tá Hoàng Ngọc Dũng hoạt động đánh giá sự phù hợp, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa  được duy trì tốt trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện quy định Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong quản lý chất lượng, quy định về cải cách hành chính trong kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định 02/2018/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 820/QĐ-BQP của BQP; 

  •  Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng tham Tham mưu). 

Trong 02 năm 2021-2022, Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng trong sản xuất, sửa chữa và quản lý, khai thác sử dụng tại các đơn vị trong toàn quân; quản lý chặt chẽ chất lượng đối với các dự án đầu tư, chương trình mua sắm thông qua hoạt động giám định, thử nghiệm chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hoá quốc phòng mua sắm, nhập khẩu bảo đảm đúng quy định Thông tư số 317/2017/TT-BQP ngày 31/12/2017, Thông tư số 112/2021/TT-BQP ngày 24/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 317/2017/TT-BQP Quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng; Thông tư số 153/2012/TT-BQP ngày 08/10/2019 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng; Chỉ thị số 92/CT-BQP ngày 19/02/2020 về việc quản lý chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng; tham gia tổ chức nghiệm thu sản phẩm quốc phòng sản xuất loạt “0”, sửa chữa lớn lần đầu theo Thông tư số 273/2017/TT-BQP, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất, sửa chữa tại cơ sở sản xuất, sửa chữa trong quân đội; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng tại các Nhà máy sản xuất sản phẩm quốc phòng; 

Kết quả kiểm tra, đánh giá, giám định, nghiệm thu chất lượng đã giúp các đơn vị bảo đảm đúng, đủ số lượng, đồng bộ; đồng thời là cơ sở pháp lý để chỉ huy quyết định đưa vào trang bị quân sự. 

Cục TCĐLCL là một tổ chức chứng nhận HTQLCL phù hợp ISO 9001:2015 đối với các hoạt động sản xuất, sửa chữa VKTB, cung cấp trang thiết bị, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ quốc phòng. Trong 02 năm 2021-2022 đã tổ chức đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 38 lượt nhà máy sản xuất, sửa chữa VKTB trong Bộ Quốc phòng (Năm 2021: 17, năm 2022: 21). 

Trong công tác quản lý nhà nước về đo lường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý ngành trong công tác đo lường; Tiếp tục thực hiện phát triển hệ thống chuẩn đo lường trong quân đội theo Thông tư số 23/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng;

Duy trì pháp chế đo lường, quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm liên kết chuẩn đo lường cho trang bị Đo lường-Thử nghiệm (ĐL-TN) trong toàn quân, chấp hành đúng quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường theo phân cấp tại các cơ sở Đo lường-Chất lượng (ĐL-CL). Thực hiện tốt việc liên kết chuẩn cho các chuẩn mẫu, phương tiện đo có độ chính xác cao của quân đội tại Nhà nước và nước ngoài; thực hiện phê duyệt mẫu, đánh giá chứng nhận chuẩn đo lường BQP, so sánh liên phòng thí nghiệm: 

Tập trung nghiên cứu kiện toàn, quy hoạch hệ thống các cơ sở ĐL-CL phù hợp tổ chức của Quân đội, theo hướng tinh, gọn, mạnh, bảo đảm theo vùng miền và phân cấp theo chuyên ngành. Quản lý hoạt động kiểm định PTĐ, thử nghiệm VKTB của 154 cơ sở trong toàn quân, thực hiện tốt hoạt động đánh giá công nhận năng lực cơ sở ĐL-CL theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng TCVN/QS 877:2014; 

Quản lý, duy trì hoạt động của các phòng thí nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, tổ chức giám định phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 và các tổ chức hiệu chuẩn chuẩn đo lường, kiểm định phương tiện đo được chỉ định phòng thí nghiệm;

Xây dựng và trình BQP về đề xuất nội dung, nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 996 về “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong Bộ Quốc phòng. 

  • Các đại biểu tham dự buổi làm việc. 

Về hoạt động mã số, mã vạch, từng bước tham mưu cho BQP đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng mã số mã vạch theo chuẩn GS1; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư 153/2014/TT-BQP ngày 08/10/2019, Điều 14 quy định: Áp dụng sử dụng mã số, mã vạch đối với sản phẩm quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cho các cơ sở, đơn vị sản xuất, sửa chữa quốc phòng (nhất là các nhà máy quốc phòng).

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục TCĐLCL và Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đồng hành thúc đẩy hoạt động TCĐLCL đi vào chiều sâu. Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn và các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế, mã số mã vạch và phối hợp trong công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phát huy kết quả hợp tác trong những năm qua, Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu mong muốn Tổng cục TCĐLCL tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập189
  • Hôm nay27,376
  • Tháng hiện tại748,585
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây