Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Kỳ Sơn đến năm 2025

Thứ hai - 27/11/2023 22:19 0
Căn cứ Nghị Quyết 09/NQ-TU ngày 05/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025; Thực hiện Kế hoạch số 586/KH- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. UBND huyện Kỳ Sơn ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND chuyển đổi số huyện Kỳ Sơn đến năm 2025.
Với mục đích nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2025 nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 09/NQ-TU; tạo cơ sở cho giai đoạn 2026-2030; Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn huyện.


Mục tiêu chung nhằm Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy Chính quyền số, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên môi trường số; Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính quyền số; nâng cao khả năng cạnh tranh cao; kinh tế số; xã hội số văn minh, hiện đại.
Mục tiêu cụ thể gồm, Phát triển Chính quyền số: 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số; Triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 20% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được trao đổi, tạo lập, xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hồ sơ công việc có nội dung bí mật); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.
Phát triển kinh tế số: Kinh tế số chiếm khoảng trên 2 - 5% GRDP; Từ 30 % người dân trên 15 tuổi có tài khoản giao dịch tại Ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Có khoảng 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên khởi nghiệp được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về thực thi pháp luật và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: Tối thiểu 70% dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh; Trên 30% người dùng thiết bị đầu cuối thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Trên 25% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.
Phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu số: Xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền. Số hóa tài liệu, hồ sơ, các quy trình nghiệp vụ; chứng thực hồ sơ điện tử, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Phát triển chính quyền số: Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Ứng dụng đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo huyện, đồng bộ giữa văn bản chỉ đạo với hồ sơ công việc thường xuyên trong toàn huyện và với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; Đảm bảo trên 95% người dùng thường xuyên (hiện nay mới đạt 14,7%); 100% văn bản đến được xử lý trên phần mềm, trên 95% văn bản đi được phát hành và ký số; Đẩy mạnh sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, Đảm bảo 100% các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên cổng DVC của tỉnh Nghệ An. Đồng bộ 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; 25 thủ tục hành chính thiết yếu theo Đề án 06 được giải quyết trên cổng DVC quốc gia.
Cụ thể, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Triển khai thí điểm nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ thông tin, chỉ đạo điều hành (trung tâm điều hành IOC); Triển khai phần mềm Phản ánh tương tác thông tin giữa người dân và chính quyền; Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ; Xây dựng Cổng thông tin điện tử cấp xã, thị trấn; Triển khai nền tảng phục vụ dạy và học trực tuyến; Triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa; Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên và môi trường; Triển khai ứng dụng nền tảng số lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thông minh;  Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Xây dựng hệ thống sở dữ liệu số quản ngành Giao thông Vận tải
Từng bước phát triển kinh tế số, hướng đến xã hội số: Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia; tham mưu các giải pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 400/KH- UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh; Hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, Hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ có đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh gắn với thương mại điện tử và chuỗi sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm VietGAP, GlobalGAP, OCOP của huyện.
Thúc đẩy chuyển giao, khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số, Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ số; Xây dựng chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn và người dân tộc thiểu số, Hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng khó khăn và người dân tộc thiểu số từ 18 tuổi trở lên tiếp cận điện thoại thông minh, mạng Internet băng thông rộng và kỹ năng số để kịp thời nắm bắt thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khai thác dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử; Triển khai thí điểm các dịch vụ thông minh, triển khai thí điểm các dịch vụ thông minh về giáo dục, y tế, trật tự an toàn đô thị, giao thông, giám sát môi trường, năng lượng, chiếu sáng đô thị, nước sinh hoạt, thoát nước, du lịch thông minh tại Thị trấn Mường Xén, từng bước nhân rộng đến các thị tứ, các khu dân cư, xã nông thôn mới. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về định hướng chiến lược phát triển kinh tế số của quốc gia, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền các thành quả và mô hình chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện.
Bảo đảm an toàn thông tin: Phối hợp với Sở TT&TT, rà soát, kiện toàn các quy chế, quy trình về quản lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức đánh giá và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp thống nhất toàn huyện; Triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng, xử lý sự cố hàng năm, kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06//01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; Tham gia tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn về an ninh mạng, ứng phó và xử lý các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.
Tiếp nhận trang thiết bị chuyên dùng, phối hợp với Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, máy tính tỉnh Nghệ An và cơ quan thường trực Đội ứng cứu; phối hợp triển khai, phát triển Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cấp tỉnh.
Nguyễn Hữu Minh

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập144
  • Hôm nay32,690
  • Tháng hiện tại802,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây