Nghiên cứu Khoa học - Xã hội và Nhân văn hỗ trợ phát triển miền Tây Nghệ An

Thứ bảy - 29/01/2022 21:49 0
Có thể thấy rằng, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An. Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-HĐND.BDT ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay (30/6/2021), Sở KH&CN Nghệ An đã triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An.
Trong lĩnh vực KHXH&NV, Sở KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định chủ trương, chính sách, đóng góp tích cực đổi mới cơ chế quản lý, các hình thức sở hữu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đánh giá hiện trạng, tiềm năng của tỉnh, mang đến một số nhận thức mới, cách tiếp cận mới trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đó là: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển kinh tế trang trại; đánh giá tiềm năng, lợi thế và xác định cơ cấu sản phẩm chiến lược của Nghệ An; Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030; Giải pháp thu hút sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Huy động nguồn lực người xứ nghệ ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; ...
Hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đó là: Nghiên cứu về sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu sắp xếp hệ thống chính trị cấp xã; ứng dụng CNTT trong xây dựng, quản lý CSDL bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị tỉnh...
Làm sáng tỏ một số vấn đề trong lịch sử, đồng thời đã tư liệu hóa, văn tự hóa những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể thuộc lĩnh vực văn hóa dân gian và văn hóa bác học, nghiên cứu lịch sử truyền thống của địa phương, ngành và đóng góp cho quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh: Khôi phục các lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc con người xứ Nghệ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ; Đi sâu nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh như: văn hóa và ngôn ngữ người Ơ Đu, Đan Lai; xây dựng tài liệu dạy học và phầm mềm bộ gõ chữ Thái Lai - Tay, Lai - Pao; áp dụng các giải pháp bảo tồn dân ca xứ Nghệ vào thực tiễn (đưa dân ca vào trường học); nghiên cứu các giải pháp bài trí thờ tự, sắp xếp đồ tế khí tại các di tích trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu những tác động của phong tục tập quán các đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An; nâng cao hiệu quả hoạt động của các lễ hội; lập hồ sơ khoa học trình và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại là dân ca ví dặm; lễ hội đền chín gian là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đưa địa phương học vào trong giáo dục trường học… Nghiên cứu và ứng dụng tri thức địa phương của đồng bào dân tộc phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Tập trung vào các lĩnh vực ngăn ngừa, phòng chống tội phạm về ma tuý; công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là địa bàn các tuyến biên giới; giải pháp ngăn ngừa tội phạm có hiệu quả, hạn chế tai nạn giao thông, ngăn ngừa di, dịch cư trái phép của đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong lực lượng công an và các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh…đã góp phần ngăn chặn các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần ổn định xã hội để thúc đẩy kinh tế phát triển. Các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV quân sự đã góp phần giáo dục truyền thống, tình cảm cách mạng cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch; góp phần nâng cao nhận thức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng và sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
Công tác phản biện khoa học đối với các cơ chế chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trọng điểm, có tầm ảnh hưởng lớn của tỉnh Nghệ An bước đầu được quan tâm: thủy điện, tái cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo…
Điều tra XHH đã cung cấp thông tin, dự luận xã hội phục vụ cho các cơ quan quản lý phục vụ công tác giám sát, nắm bắt dư luận, đánh giá tác động các chính sách đi vào cuộc sống: sinh kế người dân mất đất sau quá trình đô thị hóa, hài lòng khách du lịch Cửa Lò, đánh giá tác động chính sách nông nghiệp, đánh giá mức độ hài lòng tổ chức, các nhân đối với CCHC; đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện…
Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định chủ trương, chính sách, đóng góp tích cực đổi mới cơ chế quản lý, các hình thức sở hữu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh giá hiện trạng, tiềm năng, mang đến một số nhận thức mới, cách tiếp cận mới trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đó là: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển kinh tế trang trại; đánh giá tiềm năng, lợi thế và xác định cơ cấu sản phẩm chiến lược của Nghệ An; Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030; ...
Hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đó là: Nghiên cứu về sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu sắp xếp hệ thống chính trị cấp xã; ứng dụng CNTT trong xây dựng, quản lý CSDL bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị tỉnh...

Làm sáng tỏ một số vấn đề trong lịch sử, đồng thời đã tư liệu hóa, văn tự hóa những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể thuộc lĩnh vực văn hóa dân gian và văn hóa bác học, nghiên cứu lịch sử truyền thống của địa phương, ngành và đóng góp cho quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh: Khôi phục các lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc con người xứ Nghệ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ; Đi sâu nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh như: văn hóa và ngôn ngữ người Ơ Đu, Đan Lai; xây dựng tài liệu dạy học và phầm mềm bộ gõ chữ Thái Lai - Tay, Lai - Pao; áp dụng các giải pháp bảo tồn dân ca xứ Nghệ vào thực tiễn (đưa dân ca vào trường học); Nghiên cứu những tác động của phong tục tập quán các đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An; nâng cao hiệu quả hoạt động của các lễ hội; lập hồ sơ khoa học trình và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại là dân ca ví dặm; lễ hội đền chín gian là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đưa địa phương học vào trong giáo dục trường học…
Nghiên cứu và ứng dụng tri thức địa phương của đồng bào dân tộc phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo.
Tập trung vào các lĩnh vực ngăn ngừa, phòng chống tội phạm về ma tuý; công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là địa bàn các tuyến biên giới; giải pháp ngăn ngừa tội phạm có hiệu quả, hạn chế tai nạn giao thông, ngăn ngừa di, dịch cư trái phép của đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong lực lượng công an và các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh…đã góp phần ngăn chặn các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần ổn định xã hội để thúc đẩy kinh tế phát triển. Các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV quân sự đã góp phần giáo dục truyền thống, tình cảm cách mạng cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch; góp phần nâng cao nhận thức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng và sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
Công tác phản biện khoa học đối với các cơ chế chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trọng điểm, có tầm ảnh hưởng lớn của tỉnh Nghệ An bước đầu được quan tâm: thủy điện, tái cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo…
 

Hồng Anh

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập936
  • Hôm nay65,507
  • Tháng hiện tại679,416
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây