PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG KHCN

Chủ nhật - 18/04/2021 22:44 0
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của phòng Quản lý Công nghệ

 

Trưởng phòng: Phạm Hồng Hải
Điện thoại: 0919.557.219
I. CHỨC NĂNG
Phòng Quản lý công nghệ là phòng chuyên môn của Sở Khoa học và công nghệ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về công nghệ và hoạt động chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ (trừ bản quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật), an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
A. Nhiệm vụ:
1) Về quản lý công nghệ và hoạt động chuyển giao công nghệ
a) Xây dựng và trình UBND tỉnh các biện pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.
b) Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ đối với các dự án đầu tư trong tỉnh theo phân cấp. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn việc đánh giá trình độ công nghệ trong các tổ chức kinh tế của tỉnh, tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của tỉnh.
2) Về hoạt động sở hữu trí tuệ :
a) Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ (trừ bản quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật).
b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
c) Tham gia phối hợp với thanh tra Sở trong việc xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
3) Về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
a) Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X dùng trong y tế theo quy định của pháp luật.
b) Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức khai báo, thống kê, báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương.
c) Xây dựng kế hoạch phòng chống, khắc phục sự cố bức xạ tại địa phương. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống, khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân.
d) Tham gia phối hợp với thanh tra Sở trong việc xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn bưc xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật.
B. Quyền hạn:
-   Được tham dự các cuộc họp có nội dung liên quan đến công tác quản lí công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân
-   Được tham dự các cuộc học tập, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, tham quan, khảo sát trong và ngoài nước về các nội dung có liên quan đến hoạt động quản lí công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân.
- Được trang bị các phương tiện, thiết bị làm việc và thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lí.
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY
Trong giai đoạn trước mắt đến 2005, cần 5 biên chế:
01 Trưởng phòng phụ trách điều hành công tác chung,
01 Phó phòng thay mặt Trưởng phòng giải quyết nhiệm vụ của phòng trong trường hợp Trưởng phòng vắng mặt và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng.
03 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng.
IV. QUY CHẾ VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
Phòng Quản lí công nghệ hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, chịu trách nhiệm cá nhân, đảm bảo tập trung dân chủ, công khai, phát huy cao độ khả năng và vai trò trách nhiệm cá nhân dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng phòng. Thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với phòng Quản lí khoa học và với các phòng, các đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, ngành có liên quan để đạt hiệu quả cao trong công việc. Thực hiện định kì hàng tháng họp 1 lần vào cuối tháng để đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong tháng, thảo luận và tổ chức thực hiện công tác tháng tới. Khi cần thiết tổ chức họp hoặc hội ý đột xuất để phổ biến, trao đổi và giao công việc.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi mặt công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Phó phòng thay mặt Trưởng phòng giải quyết nhiệm vụ của phòng trong trường hợp Trưởng phòng vắng mặt và trực tiếp theo dõi và tổ chức thực hiện một số lĩnh vực công tác chuyên môn được phân công.
Các cán bộ công chức trong phòng chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, chuyên sâu một hoặc một số việc, biết nhiều việc liên quan tới hoạt động của phòng, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định hiện hành về quản lí khoa học và công nghệ và chế độ báo cáo theo quy định, đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn.

 

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây