VĂN PHÒNG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chủ nhật - 03/03/2024 21:55 0
Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chánh văn phòng: Ngô Thị Thu Hường
Điện thoại: 0916.886.579    - 0238.3835.308
 
I. - VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:
1. Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ là một tổ chức giúp việc cho Giám đốc Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ của Giám đốc sở giao.
2. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác nghiệp vụ: Tổng hợp; Kế hoạch; Tài chính; Tổ chức và cán bộ; thi đua khen thưởng; hợp tác Quốc Tế; Thống kê khoa học công nghệ; quản lý tài sản và công tác hành chính quản trị của văn phòng sở khoa học công nghệ.
II. -  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1.  Công tác tổng hợp:
-Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất của sở. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của sở.
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ của sở để báo cáo các cơ quan cấp trên và các cơ quan liên quan.
- Kiển tra thể thức và thủ tục ban hành các văn bản của sở.
- Xử lý thông tin, cung cấp thông tin linh vực được phân công cho lãnh đạo sở kịp thời, chính xác và giúp lãnh đạo sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định .
- Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Tổ chức truyền đạt các quyết định của lãng đạo Sổ cho các đơn vị trực thuộc.
- Ghi chép, quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của sở, của lãnh đạo Sở. Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trình lãnh đạo sở xem xét quyết định.
2. Công tác kế hoạch:
- Là đầu mối hướng dẫn các ngành, huyện các đơn vị thuộc sở xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm.
- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, đôn đốc kiểm tra công tác kế hoạch KHCN hàng năm.
- Xây dựng báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ 6 tháng và cả năm.
- Thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quản trị mạng công nghệ thông tin của cơ sở.
3. Công tác tổ chức và cán bộ của sở:
- Nghiên cứu tham mưu về tổ chức bộ máy của các đơn vị sở.
- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật thuộc sở quản lý.
- Quản lý nhân lực, tham mưu chế độ chính sách, tiền lương cán bộ thuộc sở.
- Tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ của sở.
- Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.
4. Công tác tài vụ – Tài chính:
- Tham mưu và thực hiện công tác tài chính – kế toán đúng quy định của luật ngân sách.
- Tham mưu và thực hiện quản lý kinh phí các nguồn của văn phòng sở, và các đơn vị thực thuộc theo quy định của nhà nước.
- Quản lý tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vv..... của văn phòng sở.
- Thẩm định và quản lý kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ do sở quản lý.
- Phối hợp với sở tài chính – Vật giá, sở kế hoạch và đầu tư xây dựng kế hoạch tài chính và quản lý việc sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.
- Hàng tháng, hàng quý, hàng năm lập báo cáo về công tác tài chính báo cáo lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính – Vật giá theo quy định của nhà nước.
- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất trang thiết bị của văn phòng sở theo quy định của nhà nước.
5.  Công tác thi đua :
- Làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của sở.
- Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng 6 tháng và hàng năm.
6.  Công tác hợp tác Quốc Tế:
- Xây dựng kế hoạch, khâu nối về công tác hợp tác Quốc tế về Khoa học và công nghệ bao gồm tìm đối tác thực hiện các dự án KHCN cử đoàn ra nước ngoài tham quan học tập tham dự hội nghị, hội thảo Quốc tế về Khoa học và Công nghệ. Mời các đoàn nước ngoài trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh.
7. Công tác hành chính quản trị :
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ con dấu của cơ quan theo quy định của nhà nước .
-Thực hiện nhiệm vụ tiếp khách, đối nội đối ngoại của cơ quan.
- Đảm bảo đầy đủ đáp ứng yêu cầu điều kiện, vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc cho hoạt động của lãnh đạo văn phòng Sở.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp.
- Đảm bảo an ninh an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
 

 

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây