PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Chủ nhật - 03/03/2024 21:46 0
Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Khoa học

 

Trưởng phòng: Nguyễn Quý Hiếu

Điện thoại: 0912.435.302     - 0238.3833.607

1. Vị trí, chức năng

1.1. Vị trí: Phòng Quản lý Khoa học là phòng chuyên môn giúp việc Giám đốc Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở, đồng thời phối với các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao;

1.2. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện; tham mưu xây dựng định hướng ưu tiên về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực về khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn phù hợp với định hướng  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2.2. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển tiềm lực về khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ;

2.3. Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

2.4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  có sử dụng ngân sách nhà nước;

2.5. Hướng dẫn triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện kế hoạch KH&CN trên địa bàn các huyện, thị, thành;

2.6. Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho các phiên họp của Hội đồng KHCN tỉnh;

2.7. Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

2.8. Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

2.9. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.10. Theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của các sở ngành, hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện, thị, thành;

2.11. Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động KHCN thường kỳ 6 tháng, 1 năm và 5 năm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

3.1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý Khoa học có 01 Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và các quy định của pháp luật.

- Các chuyên viên tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và các quy định của pháp luật.

3.2. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong Phòng Quản lý do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao.

 

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây