TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Thứ năm - 29/02/2024 21:49 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Khoa học xã hội & nhân văn


Địa chỉ: 126 - Lý Tự Trọng - TP.Vinh - Nghệ An

Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Tú
Điện thoại: 0982.431.180

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

1.1. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về khoa học xã hội vànhân văn ở Nghệ An nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

1.2. Tổ chức tư vấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vềkhoa học xã hội và nhân văn; Tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội củatỉnh.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiêncứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấpluận cứ khoa học cho các quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh;

2.2. Tổ chức,tham gia điều tra cơ bản, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội dưới góc độ nghiêncứu khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

2.3. Tổ chứcsưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hoá, lịch sử của các dân tộc, địa phươngtrên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của các dân tộc;nghiên cứu các chuyên đề khoa học xã hội và nhân văn mang tính chất địa phương.

2.4. Tham giathẩm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế -xã hội theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổchức tư vấn và dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

2.5. Tham gia xây dựng, quy hoạch chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển khoa học xã hộivà nhân văn của tỉnh, từng vùng và địa phương trong tỉnh.

2.6. Tổ chứctập hợp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân vănnhằm nghiên cứu v à đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề khoa học xã hội vànhân văn của tỉnh.

2.7. Hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn với các tổ chức và cá nhân trong vàngoài nước.

2.8. Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ thông tin, tư liệu, thư viện về Khoa học xã hội và nhânvăn của tỉnh, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí.

2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí và chịu trách nhiệm về các nội dungkhác thuộc thẩm quyền được giao.

 Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạoTrung tâm: Giám đốc; 01- 02 Phó Giám đốc

- Các phòngchuyên môn nghiệp vụ, gồm:

+ Phòng Kinh tế học và Phát triển;

+ Phòng Xã hội học và Phát triển;

+ Phòng Lịch sử - Văn hoá;

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp (bao gồm cả thư viện).

Nhiệm vụ từng phòng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định.

2. Về trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động của Trung tâm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây