Nghệ An làm tốt công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thanh, kiểm tra

Thứ hai - 16/10/2023 21:49 0
Trong năm 2023 vừa qua, đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đồng thời, thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), đảm bảo các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia, để "vượt" qua các hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đảm bảo xuất khẩu bền vững. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn các đơn vị, các cấp các ngành triển khai các hoạt động TCĐLCL phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thống nhất mô hình hoạt động của các Chi cục TCĐLCL để đảm bảo phục vụ quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả cao hơn.

Hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đẩy mạnh, tăng cường, có nhiều chuyển biến, hiệu quả rõ rệt đặc biệt là vai trò cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa được giao.
 Hoạt động quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, năng suất chất lượng được đẩy mạnh. Năm 2023 tếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch:  Năng suất chất lượng dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo; Triền khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thực hiện triển khai đề án ''Tăng cường, đổi mới hoạt động Đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Đề án 996. Thông qua đó chất lượng hàng hóa sản xuất nội tỉnh đang từng bước được nâng lên, một số mặt hàng đã khẳng định được thương hiệu nên người tiêu dùng tin tưởng, sử dụng nhiều (vật liệu xây dựng, nông lâm thủy sản, bia, đường, sữa,…). Nhiều sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn quốc tế, bảo hộ về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Hoạt động quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, năng suất chất lượng được đẩy mạnh. Đảm bảo đo lường thống nhất, chính xác tại các nơi có giao nhận lớn như tại các Kho xăng dầu, Cục dự trữ Quốc Gia, các nhà máy Xi Măng, Mía đường và tại Cảng Cửa Lò... Hàng năm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được trên 50.000 sản phẩm, phương tiện đo lường các loại/năm. Thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL sản phẩm hàng hoá, chất lượng hàng hóa sản xuất nội tỉnh đang từng bước được nâng lên, nhiều sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, có sức cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật về kiểm định PTĐ và thử nghiệm tiếp tục duy trì và phát triển đảm bảo đo lường thống nhất, chính xác và đạt kết quả tốt mang lại niềm tin cho các tổ chức/ cá nhân trong và ngoài tỉnh: Tổng số phương tiện đo đã kiểm định, hiệu chuẩn là: 42.321 phương tiện đo. Trong đó, công tơ điện: 30.078 cái; Cân các loại: 4.006 cái; Thiết bị y tế, An toàn bức xạ 130 cái; Xitec 167 cái; Cột đo xăng dầu, đồng hồ xăng dầu 1.970 cái; Đánh giá thiết bị 22 cái; Kiểm định an toàn 1.235 cái;  Hiệu chuẩn phương tiện đo khác 4.713 cái; Áp kế, Số mẫu thử nghiệm 481 mẫu. Số chỉ tiêu 4.770 chỉ tiêu.
Năm 2023, đã cấp 22 thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn (cho các sản phẩm như: xi măng, gạch, ngói, ống nhựa, đường, song chắn rác, hố thu mưa, ... ) và 03 thông báo tiếp nhận công bố hợp quy cho sản phẩm xăng, dầu. Về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu đã cấp 35 bản đăng ký cho 144 lô hàng (các mặt hàng: Điện, điện tử; thép). đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và Quy chuẩn kỹ thuật. Hỗ trợ tích cực doanh nghiệp xây dựng, công bố áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia: Kết quả, 59/59 đơn vị thực hiện công bố áp dụng HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015,  tiêu chuẩn nước ngoài cho sản phẩm, hàng hóa; công bố sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tham gia các hoạt động phát triển chất lượng nhằm góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, xây dựng và quảng bá thương hiệu như: áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng tiên tiến; áp dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa. Nhiều tổ chức/doanh nghiệp quan tâm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, có sức lan tỏa và cạnh tranh trên thị trường.
Các doanh nghiệp đã quan tâm, tham gia các hoạt động phát triển chất lượng nhằm góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, xây dựng và quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trí sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, như: áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng tiên tiến; áp dụng mã số, mã vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, các giải pháp hữu ích, ....
Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã góp phần phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội, đưa hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đi vào nề nếp, triển khai có hiệu quả. Các cơ chế và các giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được xây dựng khá bài bản, chú trọng tới việc quản lý các nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) cho nhân dân và nâng cao vai trò của tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất phù hợp với nhu cầu của xã hội, không ngừng cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Giúp nhà sản xuất, người cung cấp, người tiêu dùng xác định được mức độ phù hợp của sản phẩm, hàng hoá so với các mức quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng; Đem lại lợi ích cho nhà sản xuất, người cung cấp dịch vụ, người sử dụng hoặc tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ.
Công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ. Chất lượng các cuộc thanh tra đáp ứng tốt các yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, Thanh tra Sở còn chú trọng tăng cường hoạt động tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Một mặt, nhằm nâng cao trình độ, trách nhiệm của cán bộ công chức, ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ thể sản xuất kinh doanh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Mặt khác, hoạt động thiết thực này đã thể hiện rõ sự đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng người dân của ngành khoa học và công nghệ. Đến nay, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành, 02 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch đã được phê duyệt, 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất. Tổng số tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) được thanh tra là: 148 cơ sở; đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 14 cơ sở, tổng số tiền xử phạt: 139.984.325 đồng (một trăm ba mươi chín triệu, chín trăm tám mươi tư ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng).
Hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đẩy mạnh, tăng cường, có nhiều chuyển biến, hiệu quả rõ rệt đặc biệt là vai trò cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa được giao.
Minh Hoàng

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập137
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,117,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây