CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG NGHỆ AN

Thứ hai - 26/02/2024 21:38 0
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An
Địa chỉ: KM 9 +600, QL46 - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3594.345    Fax: 0238.3835620
Chi Cục trưởng: Nguyễn Văn Kim
Điện thoại: 0912.342.442
 ACHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 I. Vị trí, chức năng
1. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
3. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An, có con dấu riêng theo mẫu quy định.
II: Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và phát triển hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đang hoạt động sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3. Thực hiện việc quản lý Nhà nước về chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm:
Phổ biến tiêu chuẩn (TCVN, TCN, TC Quốc tế…); Hướng dẫn các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở (đối với sản phẩm, hàng hoá chưa có TCVN, TCN và TC khác): Công bố Tiêu chuẩn, công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn; Tham gia Giải thưởng Việt Nam và các giải thưởng Chất lượng khu vực; Tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000… làm chức năng thường trực giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ đầu mối, tổ chức phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá theo phân công của Chính phủ và UBND tỉnh.
4. Thực hiện việc quản lý nhà nước về Đo lường tại địa phương, bao gồm:
Tổ chức và thực hiện tốt Quy định về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường thuộc các lĩnh vực và đại lượng đo được công nhận hoặc uỷ quyền, đảm bảo sự công bằng trong thương mại, trong sản xuất và lưu thông hàng hoá; Tổ chức và quản lý tốt phép đo và hàng đóng gói sẵn, quản lý có hiệu quả mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn cấp huyện và các đơn vị sản xuất, kinh doanh phương tiện đo, các đơn vị được uỷ quyền kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ trên địa bàn (theo sự phân cấp của Tổng cục TCĐLCL) theo đúng quy định: Bảo quản, sử dụng và khai thác chuẩn đo lường có hiệu quả.
5. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, thử nghiệm đánh giá chất lượng hàng hoá (Bao gồm cả kiểm tra hàng hoá XNK theo chỉ định của Tổng cục TCĐLCL); Tham gia hội đồng giám định Chất lượng, Đo lường theo yêu cầu của tỉnh và các cơ quan có liên quan.
6. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống việc sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm soát thông tin, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
7. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TCĐLCL cho cán bộ thuộc: Chi cục, các cán bộ làm công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ở các ngành các cấp và các doanh nghiệp; Tổ chức nghiên cứu và áp dụng các TBKT về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, để không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương.
8. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ sự phân công, phân cấp của Bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục TCĐLCL và của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.
9. Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động theo sự phân công của Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng các quy định của pháp luật.
10. Tổ chức quản lý tốt việc thu phí và lệ phí về TCĐLCL theo đúng quy định: quản lý tốt việc thu, chi tài chính, tài sản của Chi cục theo đúng quy định của Nhà nước và của địa phương đảm bảo có hiệu quả.
11. Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 I. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 phó Chi cục trưởng.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Được thành lập các phòng, trạm (hoặc ban) chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phục vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau đây:
2.1. Phòng: Hành chính tổng hợp
2.2. Phòng: Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2.3. Phòng: Quản lý đo lường
2.4. Phòng: Thử nghiệm và Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá
2.5. Trạm kiểm định đo lường cấp huyện
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập các trạm đo lường cấp huyện theo sự phân cấp của UBND tỉnh.
3. Biên chế và lao động: Số lượng công chức, viên chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giao trong tổng số biên chế được duyệt của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài số biên chế chính thức được giao, Chi cục được hợp đồng một số biên chế sự nghiệp khoa học kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
II: Chế độ làm việc
1. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện theo chế độ Thủ trưởng.
2. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương.
3. Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiễm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
4. Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiễm Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
5. Mỗi phòng, Trạm do Trưởng phòng (hoặc Trạm trưởng) phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng. Giúp Trưởng phòng (hoặc Trạm trưởng) có 01 hoặc 02 Phó trưởng phòng (hoặc trạm) tuỳ tính chất công việc và số lượng việc cho Trưởng phòng (Trưởng trạm) và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Chi cục trưởng.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiễm Trưởng phòng (Trưởng trạm), Phó phòng (Phó trạm) do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng.
6. Các chuyên viên, cán sự, kỹ thuật viên, kiểm định viên làm việc theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng trạm và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng trạm về nhiệm vụ được giao. Khi được Chi cục trưởng, Chi cục phó giao nhiệm vụ trực tiếp thì chuyên viên, cán sự, kỹ thuật viên, kiểm định viên có trách nhiệm thi hành, nhưng sau đó phải báo cáo với Trưởng, Phó phòng, Trưởng, Phó trạm phụ trách.
C. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 I: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng triển khai thực hiện quy định này.
II: Căn cứ bản quy định này Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các phòng, trạm thuộc Chi cục; quy chế làm việc nội bộ về mối quan hệ với các ngành, các cấp có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.
III: Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo với UBND tỉnh (qua Ban tổ chức chính quyền tỉnh) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây